Thứ Sáu, 16 tháng 4, 2010

Cannot tag a room through a linked Revit 2011 project

Cannot tag a room through a linked Revit 2011 project :
Published date: 2010-Mar-24

ID: TS14635984
Applies to:
Autodesk® Revit® Architecture 2011
Autodesk® Revit® MEP 2011
Autodesk® Revit® Structure 2011

Vấn đề:
You are unable to tag a room object located in a linked Revit® project file.
Vâng,
In Revit 2011 you cannot tag rooms through a linked file. The following is a list of object types you cannot tag through a linked Revit project file:
  • Rooms 
  • Areas 
  • Zones 
  • Spaces 
  • Keynotes 
  • Beam systems 
  • Floor span symbols 
  • Path reinforcement span symbols
  • Area reinforcement span symbols
http://usa.autodesk.com/adsk/servlet/ps/dl/item?siteID=123112&id=14635984&linkID=9243099

Revit 2012 trở đi đã khắc phục rất tốt (y)

VẤN ĐỀ TRIỂN KHAI CẤU TẠO DẦM CỘT TƯỜNG - TIẾP...

Vấn đề:

Bạn muốn trình bày cấu tạo giữa các cấu kiện Tường(None Structure Wall) / Dầm / Cột.

Giải quyết:
-Dùng mọi biện pháp để Joint Element (tự động hoặc tự túc), hãy khéo léo ví dụ joint dầm/cột với tường thay vì joint tường với dầm cột.
*Tránh "Make Wall Bearing" làm cho việc tượng tự nhận dầm và cột joint lại khiến dầm và cột bị cắt khối tích / thể tích.
-Những đường nối sẽ phát sinh khi sử dụng 2 vật liệu khác nhau, vì thế bạn đặt cho rõ ràng giữa các lớp hoàn thiện của dầm, cột (Structure / Architecture) và các lớp hoàn thiện của tường.

Tải về và xem thử tại:
http://images.autodesk.com/adsk/files/wall_to_beam_elev_lines.rvt

tô bóng cho đồ đạc trên mặt bằng trình bày phương án thiết kế kiến trúc

Vấn đề:
Bạn muốn tô bóng cho đồ đạc trên mặt bằng trình bày phương án thiết kế kiến trúc,
Giải pháp:
Edit Family cho các cấu kiện,
Hãy để bề mặt cấu kiện được hiển thị trong phần [v] Plan/RCP (Reflected Ceiling Plan), nhớ để cả 3 Detail Level (Coarse/Medium/Fine)
Chú ý:
Việc sử dụng tô bóng và bóng đổ (Shading/Shadown) sẽ chỉ cho bạn Pixel Image trình bày trong phần hồ sơ thiết kế(Views/Sheets), điều này bất tiện cho những hồ sơ in chất lượng cao (DWF/PDF) và đặc biệt BIM được trình bày tại DWF.

Thứ Tư, 14 tháng 4, 2010

How to change text size on temporary dimensions

According to user Scott D Davis on the Autodesk Revit Architecture Discussion Group forum, to find the configuration settings, user Scott D Davis said:
"You must open the Revit.ini file, which is located in the Revit Program folder. Edit the Revit.ini in notepad, and add the line TempDimFontSizeInPoints=16 (or whatever point size you would like) under the [Graphics] heading in the file, and save it. Then re-launch Revit. This is for Revit 2010 and earlier. In Revit 2011, this will be handled in the Options located by clicking on the Application button at the top left of the Revit window. (The Big type "R")"

http://discussion.autodesk.com/forums/thread.jspa?threadID=768478&tstart=0

Thứ Sáu, 9 tháng 4, 2010

CURTAIN WALL - CHÚ Ý KHI ĐẶT ROOM

Với Wall sẽ có những lựa chọn cho Room Bouding, Room Area Computation:
At wall finish, At wall center, At wall core layer, At wall core center.
Nhưng với curtain wall chỉ nhận Location Line để chọn làm Bouding.
Điều đó chưa thật chính xác với không gian có thể sử dụng được.
Vì thế bạn chịu khó thủ công chút, = cách vẽ thêm separation lines tại phía trong curtain wall mà bạn cần tính toán diện tích.