Thứ Sáu, 16 tháng 4, 2010

Cannot tag a room through a linked Revit 2011 project

Cannot tag a room through a linked Revit 2011 project :
Published date: 2010-Mar-24

ID: TS14635984
Applies to:
Autodesk® Revit® Architecture 2011
Autodesk® Revit® MEP 2011
Autodesk® Revit® Structure 2011

Vấn đề:
You are unable to tag a room object located in a linked Revit® project file.
Vâng,
In Revit 2011 you cannot tag rooms through a linked file. The following is a list of object types you cannot tag through a linked Revit project file:
  • Rooms 
  • Areas 
  • Zones 
  • Spaces 
  • Keynotes 
  • Beam systems 
  • Floor span symbols 
  • Path reinforcement span symbols
  • Area reinforcement span symbols
http://usa.autodesk.com/adsk/servlet/ps/dl/item?siteID=123112&id=14635984&linkID=9243099

Revit 2012 trở đi đã khắc phục rất tốt (y)

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Đọc giả dùng mã html để tùy chỉnh kiểu chữ bình luận của quý vị như: <b> <i> and <ul>