Thứ Sáu, 16 tháng 4, 2010

VẤN ĐỀ TRIỂN KHAI CẤU TẠO DẦM CỘT TƯỜNG - TIẾP...

Vấn đề:

Bạn muốn trình bày cấu tạo giữa các cấu kiện Tường(None Structure Wall) / Dầm / Cột.

Giải quyết:
-Dùng mọi biện pháp để Joint Element (tự động hoặc tự túc), hãy khéo léo ví dụ joint dầm/cột với tường thay vì joint tường với dầm cột.
*Tránh "Make Wall Bearing" làm cho việc tượng tự nhận dầm và cột joint lại khiến dầm và cột bị cắt khối tích / thể tích.
-Những đường nối sẽ phát sinh khi sử dụng 2 vật liệu khác nhau, vì thế bạn đặt cho rõ ràng giữa các lớp hoàn thiện của dầm, cột (Structure / Architecture) và các lớp hoàn thiện của tường.

Tải về và xem thử tại:
http://images.autodesk.com/adsk/files/wall_to_beam_elev_lines.rvt

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Đọc giả dùng mã html để tùy chỉnh kiểu chữ bình luận của quý vị như: <b> <i> and <ul>