Thứ Sáu, 7 tháng 5, 2010

Mirroring buildings

Mirroring buildings
Published date: 2006-Dec-07
ID: TS1063411
Applies to:
Autodesk® Revit® Building 9.1
Autodesk® Revit® Building 9
Issue
You tried to mirror a building in your project, but the results were not what you expected.
Solution
To avoid problems when mirroring a building, you should link the file that contains your building model to the project and then mirror the linked file. Follow these steps:
Save only the model as a new file.
Click File menu > Import/Link > Revit.
In the Add Link dialog box, select the Manually Place check box.
Select the file that you created in step 1 and click Open.
Place the link using your cursor.
The linked model can now be mirrored.
Note: If you want to include multiple instances of the model in a project, you must save each instance in a separate file and then link each file into the project.
Follow:
http://usa.autodesk.com/adsk/servlet/ps/item?siteID=123112&id=8311652&linkID=9243099

Chú ý 1:
Dùng "Mirror Project" trước khi linking file chứ đừng "Mirror Modify" the building vừa linked sang nhé, kiểu đó sẽ làm bạn gặp nhiều trở ngại.
Chú ý 2:
Khi "Mirror Project" sau khi đã hoàn tất những Call Out View in the Sheet, chúng không tự động theo chiều bạn muốn, bạn hãy chịu khó "rotate crop view".
 
Thân mến:

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Đọc giả dùng mã html để tùy chỉnh kiểu chữ bình luận của quý vị như: <b> <i> and <ul>