Thứ Năm, 24 tháng 6, 2010

Revit (mentalray) easy customize render setting

Revit Architecture 2011 Update1–June 2010

• Cập nhật hỗ trợ video cards & drivers.

• Cải thiện sự ổn định new/edit families.
• Cải thiện sự ổn định deleting views.
• Cải thiện sự ổn định khi xuất gbXML.
• Cải thiện sự ổn định Massing "Analytical Surfaces" in the Export gbXML dialog.
• Xuất gbXML chính xác với tường có vách kính.
• Cải thiện sự ổn định khi xuất DWG.
• Cải thiện sự ổn định export a split view with shared coordinates to DWG.
• Chính xác “crop region” với blocks khi xuất DWG nét wireframe.
• Giữ đúng vị trí của annotation (dim/text/note/tag/keynote...) when exported to DWG.
• Cải thiện sự ổn định khi xuất sang DWF.
• Cải thiện sự ổn định và hiệu suất khi đặt, gán Vật liệu.
• Cải thiện khi nhập IFC, hiện cảnh báo khi gặp vấn đề cấu kiện & thiết bị. chuyển rvt > ifc tốt hơn chăng?
• Cải thiện Properties Palette khi xử lý families.
• Cập nhật lại các “instances parameter” khi Load/Reload family. – có khi nào bạn dùng cửa xoay lắp ở vách kính của UK & Singapore?
• Cải thiện “Canvas Parameter Label”, giờ đã trơn tru hơn khi điều chỉnh các “Parameter” đồng thời từ bảng thống kê cũng như 2 giá trị “Type” “Instance” đã gán vào Family Label.
• Bỏ “Reporting Parameters” In Place Families & Reference geometry.
• Correct parameter names display within the Decal Dialog.
• Cải thiện tốt hơn Revit và Max khi xuất qua FBX mà đèn với IES không sai lệch mấy.
• Chỉnh dễ hơn “number of refractions” “custom quality render setting”.
• Cải thiện hiệu suất, chất lượng khi điều chỉnh exposure sau khi chạy ảnh xong.
• Cải thiện vấn đề khi chạy ảnh mà triển khai công trình với phasing.
• Sửa chữa nâng cấp một số vấn đề với đèn đóm đặt ánh sáng IES.
• Sửa được vấn đề in ra hoặc không “Scope Boxes” được linked từ những file rvt khác. hhhh, scope box mọi người ít dùng vì ít công trình nhiều loại trục phức tạp chồng chéo.
• Đảm bảo đúng hướng của Elevation tags khi sửa fam và load lại. (đảm bảo không?)
• Cải thiện sự ổn định khi chuyển đổi giữa các tab trong RVT Liên kết Display Settings.
• Cải thiện sự ổn định “ungrouping arrayed elements.” hhhh, có khi nào unchecked?
• Cải thiện Filter – chẳng thấy gì.
Tải về tại:
http://images.autodesk.com/adsk/files/autodesk_revit_architecture_2011_x64_update1.exe
Đọc kỹ trước khi tải chứ không phải đọc kỹ trước khi cài, càng không phải đọc kỹ trước khi dùng mà sau khi cài, :))
http://images.autodesk.com/adsk/files/autodesk_revit_architecture_2011_update_1_readme.htm
Tham khảo tại nguồn:
http://images.autodesk.com/adsk/files/enhancements_list_rac_2011_ur1.pdf

Thứ Tư, 16 tháng 6, 2010

STRUCTURAL SOLUTION - CONCLUTIONS


Join tất Cột (Architectural & Structural Column), Sàn, Dầm (Beam & Beam Systems), Tường, Trần từ bước TKCS

Đặt đầy đủ các lớp cấu tạo của Tường, Sàn, Mái, Trần. Với sàn gác Panel, thì dùng Beam Systems để "gác"

Thứ Sáu, 4 tháng 6, 2010

SHARED PARAMETER & FURNITURE SHARED PARAMETER

Length Parameter not available in Project parameter...

After finished Shared Parameter, Edit Family Furniture select, then changing Project parameter to Shared parameter created. (See picture 3)
revit sample file:
revit parameter file:

:P

Thứ Tư, 2 tháng 6, 2010

.NET framework 4.0 giải pháp xử lý Revit trong môi trường Win7

...
Ver: 4.0.30319.1 Date: 2010-04-12 Visual Studio 2010
.NET Framework 4

Microsoft announced the .NET Framework 4 on 29 September 2008. The Public Beta was released on 20 May 2009. Some focuses of this release are:
Parallel Extensions to improve support for parallel computing, which target multi-core or distributed systems. To this end, they plan to include technologies like PLINQ (Parallel LINQ), a parallel implementation of the LINQ engine, and Task Parallel Library, which exposes parallel constructs via method calls.
New Visual Basic .NET and C# language features, such as statement lambdas, implicit line continuations, dynamic dispatch, named parameters, and optional parameters.
Full support for IronPython, IronRuby, and F#.
Support for a subset of the .NET Framework and ASP.NET with the "Server Core" variant of Windows Server 2008 R2.
Support for Code Contracts.
Inclusion of the Oslo modelling platform, along with the M programming language.
Inclusion of new types to work with arbitrary-precision arithmetic (System.Numerics.BigInteger) and complex numbers (System.Numerics.Complex)
...
(trích từ microsoft)
download: .http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?displaylang=en&FamilyID=0a391abd-25c1-4fc0-919f-b21f31ab88b7
...
Tham khảo thêm tại: http://redbolts.com/blog/post/2010/05/31/Compiling-and-running-NET40-Revit-commands.aspx#continue

Kiểm nghiệm:
Tôi đã cài .NET 4.0 để chạy Revit 2010 và Revit 2011 trong môi trường Win7, chưa phát hiện trục trặc, hy vọng sẽ có để thông báo và chia sẻ.

Thanks BOLT OUT OF THE RED.