Thứ Sáu, 15 tháng 10, 2010

THỬ ĐỔI CỘT


VIỆC NÀY CÓ THỂ BẮT ĐẦU TỪ LÚC MỚI THIẾT KẾ.
1. Structural column at "At Grid"
2. Edit Family it all structural column created > Change to architectural column family category.
3. Copy/monitor to new structural column type or re create structural column at "at grid"
4. EnD.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Đọc giả dùng mã html để tùy chỉnh kiểu chữ bình luận của quý vị như: <b> <i> and <ul>