Thứ Hai, 20 tháng 12, 2010

revit parts assemblies

1, 4, Walls,
2, Structural Column
3, Architectural Column; Interior function Walls
5, Ceiling component
6, Concrete Beams; Precast Concrete Beam; Other Structural Framing joined with Floors/ Slabs

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Đọc giả dùng mã html để tùy chỉnh kiểu chữ bình luận của quý vị như: <b> <i> and <ul>