Thứ Tư, 23 tháng 2, 2011

TRA CỨU REVIT 2011 - HELP DOC

Mở Revit.ini tại:
C:\Program Files\Autodesk\Revit Architecture 2011\Program
Sau đó sửa 2 giá trị "UseHelpServer=0 & HelpBrowser=1"

----------------------------------------------
PublishURL=http://revitseekstore.autodesk.com
[Documentation]
UseHelpServer=0
HelpBrowser=1
[ContentInstalled]
---------------------------------------------

Kiểm tra help content tại: C:\Program Files\Autodesk\Revit Architecture 2011\Program\Help

Đặt xong thì bạn có thể gõ F1 mà không mở "Help Doc" tại trang chủ.
C:\Program Files\Autodesk\Revit Architecture 2011\Program\Help\en-US\WBH\landing.html

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Đọc giả dùng mã html để tùy chỉnh kiểu chữ bình luận của quý vị như: <b> <i> and <ul>