Thứ Hai, 13 tháng 6, 2011

ADSK LÀM GÌ ĐỂ THAY ĐỔI LẠI VỚI REVIT.INI VÀ REVIT CONTENTS

I. Họ đã làm như thế nào?:
1. Bye bye revit INI, welcome revit manifest
2. Release 2012 – First Customer Ship – April 2011: Starting with the release of Autodesk Revit Architecture 2012, Revit content can be added during the installation process (or after installation using the "Add or Remove Features" utility). For more information, refer to WikiHelp (http://usa.autodesk.com/adsk/servlet/item?siteID=123112&id=13192741).
II. Họ có gì tiếp?:
Revit 2012 Deployment Utility
When creating a Revit 2012 deployment, use the Revit 2012 Deployment Utility to include custom Revit.ini settings, and to suppress the paths to locate Autodesk content. When it executes, this utility runs against the image before it deploys to the client systems.
revit2012deploymentutility.zip (zip - 35Kb)
Readme (htm - 100Kb)
Download:
http://images.autodesk.com/adsk/files/revit2012deploymentutility.zip
Source:
http://usa.autodesk.com/adsk/servlet/ps/dl/item?siteID=123112&id=17169612&linkID=9273944
Doc:
http://images.autodesk.com/adsk/files/revit_2012_network_deployment_utility_readme0.htm
Revit 2012 Deployment Utility
Affected Products
Autodesk® Revit® Architecture 2012
Autodesk® Revit® MEP 2012
Autodesk® Revit® Structure 2012
Description of Utility
When you create a Revit 2012 deployment, use the Revit 2012 Deployment Utility to include custom Revit.ini settings, and to suppress the paths that locate Autodesk content. When it executes, this utility runs against the image before it deploys to the client systems.
This utility has 2 tabs:
1. Custom Revit.ini – This creates a custom output inifile.xml by merging the custom Revit.ini file with the original inifile.xml file.
2. Suppress Content - This communicates with the AdminImage and removes the URLs that are used to locate Autodesk content. This ensures that content is not downloaded.
Using the Revit 2012 Deployment Utility
The RevitDeploymentUtility.zip contains 2 files you will use:
·CustomControls.dll
·RevitDeploymentUtility.exe
·en-US
·EULA
1. Locate the RevitDeploymentUtility.zip.
2. Save the utility to your hard drive.
3. Extract its files to the same location as the deployment.
4. Run the EXE to display the Revit 2012 Deployment Utility dialog.
Creating Custom Revit.ini File
1. Create a backup of the inifile.xml. In the deployment folders, the inifile.xml can be found in a location similar to …\AdminImage\x64\RAC2012. This path may vary depending on the Revit product being deployed and if it is 32-bit or 64-bit.
2. On the Revit 2012 Deployment Utility dialog, select Custom Revit.ini.
3. Click License Agreement, read and accept the license agreement.
4. In the Custom Revit.ini field, browse to the custom Revit.ini.
5. In the Original inifile.xml field, browse to the inifile.xml backup.
6. In the Output inifile.xml field, browse to the deployment output located in the location similar to …\AdminImage\x64\RAC2012. This path may vary depending on the Revit product being deployed, and whether or not it is 32-bit or 64-bit.
7. Click Execute.
Suppressing Content Download
1. On the Revit 2012 Deployment Utility dialog, select Suppress Content.
2. In the Master document field, browse to the AdminImage\content\Revit directory.
3. Select the RAC, RME, or RST XML file you want to deploy.
4. Click Execute. This action removes the URL paths that locate content, and renames content cabinets to prevent them from being installed.
Note: This affects all deployments that use this AdminImage.
FAQ
What is inifile.xml?
The inifile.xml file is a data file from which revit.ini is constructed. Deploying custom modifications to the Revit.ini file requires the modification of the XML file.
The Revit 2012 Deployment Utility integrates your custom revit.ini with inifile.xml, and creates a copy that can then be used with your deployment.
How do I prevent shared content from installing when deploying to a workstation?
The Revit 2012 Deployment Utility can be used to prevent a workstation rollout from writing content back up to the server location.
Why does the Revit 2012 installation process appear to be suspended?
The Revit 2012 installation process appears halted when content cabinets are downloaded from the internet. The length of the delay varies with available bandwidth, and the amount of requested content. Please allow time for this process to complete. If the msiexec.exe process is aborted, the Revit 2012 installation will need to be restarted again from the beginning.
"
*BÌNH LUẬN:
-Việc cài đặt Revit 2012 sẽ rất rất lâu nếu bạn chọn rất nhiều contents và nhất là Family Libraries contents, không biết được bao nhiêu contents của các ngôn ngữ nào... nhưng OS Temp Folder thì nhớn nhanh như thổi và Outoff memories. Bạn hãy tắt internet rồi cài mà không chọn content nào để việc cài khỏi mất thời gian.
-Việc sử dụng REVIT.INI là điều dễ làm và dễ đạt "hiệu quả sử dụng" VD: tôi thường xuyên mở REVIT.INI để xoá "Recent File" cho việc khởi động nhanh chóng phục vụ công việc triển khai dự án của ngày mới... nhưng hôm nay tôi không biết làm công việc hàng ngày đó như thế nào.
+Tôi sẽ thử với RevitDeploymentUtility và bình luận tiếp và sớm nhất

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Đọc giả dùng mã html để tùy chỉnh kiểu chữ bình luận của quý vị như: <b> <i> and <ul>