Thứ Tư, 29 tháng 6, 2011

Blogger Help

Thử tính năng của Blog This!
...
Bợm nhậu lải nhải:
-Nhấm rượu > Nhắm rượu > Nhậu rượu > Tắm rượu > Ngâm rượu > rồi lại Nhấm rượu
...

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Đọc giả dùng mã html để tùy chỉnh kiểu chữ bình luận của quý vị như: <b> <i> and <ul>