Thứ Tư, 31 tháng 8, 2011

[Revit] Constrain With Dimension


Áp dụng cho Revit/ Vasari/ & anh bạn Spark mới tinh :D

"A Dimension with Lock and/or EQ Constraints is being deleted, but the elements will still be constrained. Push "Unconstrain" to remove the Constraints or "OK" to leave elements constrained."

Chú ý:
khi xoá dim để constrain thì cân nhắc kỹ (sẽ có cảnh báo trên), vì sẽ có thể dùng lại những dim đã được khoá hoặc eq.
Giải pháp:
Chọn lại component rồi chọn Active Dimension để chọn được constrain để tự điều khiển nó!

*Nếu xoá dim mà vẫn lưu constrain thì đó là điều tối kỵ!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Đọc giả dùng mã html để tùy chỉnh kiểu chữ bình luận của quý vị như: <b> <i> and <ul>