Thứ Bảy, 28 tháng 1, 2012

Point Cloud Feature Extraction for Revit - Footprint ExtractionSee http://www.autodesk.com/revit_pointcloud for more information.
Souces: Autodesk & http://www.youtube.com

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Đọc giả dùng mã html để tùy chỉnh kiểu chữ bình luận của quý vị như: <b> <i> and <ul>