Thứ Năm, 22 tháng 3, 2012

Atodesk Cloud - "Store, Share, View & Work"

Please try: https://documents.cloud.autodesk.com/Landing/Index*Nhận xét: 1GB cho thành viên thường, 3GB cho thành viên "khac", hỗ trợ xem trước những tài liệu được trình bày từ Adsk soft như: dwg, dxf, dwf, v.v. Dễ dàng sử dụng như lưu trữ, xem xét kiểm tra, và hợp tác làm việc.
*NHƯ 1GB ONLINE USB NHƯNG LẠI XEM LUÔN PHẦN TRÌNH BÀY NHƯ "BẢN VẼ"
Hãy thử tải "mái đao tam quan" này xem sao:
https://documents.cloud.autodesk.com/Public/Details?hash=vt7Dr6

Thanks Autodesk Cloud Team.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Đọc giả dùng mã html để tùy chỉnh kiểu chữ bình luận của quý vị như: <b> <i> and <ul>