Thứ Tư, 7 tháng 3, 2012

Revit drafting pattern from iRevit

Source by iRevit http://irevit.blogspot.com/2009/08/hatching-revit-patterns-for-filled.html
Thanks Craig Barbieri

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Đọc giả dùng mã html để tùy chỉnh kiểu chữ bình luận của quý vị như: <b> <i> and <ul>