Thứ Năm, 15 tháng 3, 2012

REVIT STRUCTURE - ANALYTICAL MODEL SETTING - FROM BIM & BEAM

Source:  BIM & BEAM ✆ brian.haines@autodesk.com http://bimandbeam.typepad.com/bim_beam/2012/03/identification-of-beginnings-and-ends-of-the-analytical-elements-in-revit.html


"
In Revit Structure users can identify ends (beginning, end) of linear elements to more easily define boundary conditions for these elements. It is possible to turn on color coding of analytical model end segments to help identify those ends.
In the Object Styles dialog you can specify different colors, line weights, or patterns for the beginning and end analytical model segments of columns, beams, or braces.
Open the Structural Settings dialog box on the Analytical Model Settings.
Check the Differentiate ends of linear analytical elements option.
"


*Nhận xét: Việc triển khai mô hình tính kết cấu rất quan trọng, trước hết là việc phối hợp và hỗ trợ kiến trúc sư về việc lựa chọn "giải pháp kết cấu", rồi cùng triển khai trên mô hình BIM, từ đó sẽ có mô hình tính toán kết cấu nhất quán với các bộ môn khác cùng phối hợp làm việc mà ngay từ lúc thiết kế khái niệm (concept design) hay còn gọi là sơ bộ (preliminary design) đã phải làm cho khớp việc này.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Đọc giả dùng mã html để tùy chỉnh kiểu chữ bình luận của quý vị như: <b> <i> and <ul>