Thứ Tư, 16 tháng 5, 2012

eTransmit from Autodesk Subscription


This transmittal package was created using eTransmit for Revit version 1.0.
Transmittal report:
Created by eTransmit for Revit Tuesday, May 15, 2012 21:38:37
Model:
   This is a transmittal based on dienhinh.rvt.
Files:
   dienhinh.rvt
Root Model:
   dienhinh.rvt
The following files could not be located or included due to errors:
    - The file could not be found.
   C:\!PRJ\3-8.dwg - The file could not be found.

eTransmit, tối ưu hóa project file!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Đọc giả dùng mã html để tùy chỉnh kiểu chữ bình luận của quý vị như: <b> <i> and <ul>