Thứ Tư, 1 tháng 8, 2012

Excitech Revit Toolkit - Coordinate Scheduling & Element Renumbering

http://www.excitech.co.uk/products/Revit_Toolkit/excitech_revit_toolkit.asp?cc=em120731


Revit Toolkit Downloads

Note that these versions are designed only for use with metric units.

Revit 2013

  
Excitech Revit Toolkit 4.04 Program (32-bit)
10,170 KB
Date: 31st July 2012
Excitech Revit Tooklit 4.04 Program (64-bit)
10,170 KB
Date: 31st July 2012
Excitech Revit Toolkit User Guide
1997 KB
Date: 31st July 2012
Excitech Revit Toolkit Support (Installation)Notes
532 KB
Date: 31st July 2012

Revit Toolkit - Coordinates Download

The versions prior to that for Revit 2013 only include the coordinates tool.

Revit 2012

  
Revit 2012 32 bit ToolkitExcitech Revit Toolkit 3.0.2 Program (32-bit)
10,170 KB
Date: 20th June 2011
Revit 2012 64 bit ToolkitExcitech Revit Tooklit 3.0.2 Program (64-bit)
10,170 KB
Date: 20th June 2011
Revit Toolkit User GuideExcitech Revit Toolkit User Guide
2.447 KB
Date: 20th June 2011
Revit Toolkit Installation NotesExcitech Revit Toolkit Support (Installation)Notes
352 KB
Date: 20th June 2011

Revit 2011

  
downloadExcitech Revit Toolkit 2.0.3 Program (32-bit)
10,170 KB
Date: 10th December2010
downloadExcitech Revit Tooklit 2.0.3 Program (64-bit)
10,170 KB
Date: 10th December 2010
revit tookitExcitech Revit Toolkit User Guide
2.447 KB
Date: 10th December2010
revit toolkitExcitech Revit Toolkit Support (Installation)Notes
352 KB
Date: 10th December2010

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Đọc giả dùng mã html để tùy chỉnh kiểu chữ bình luận của quý vị như: <b> <i> and <ul>