Thứ Năm, 14 tháng 11, 2013

SUB CATEGORIES - FOR CONSTRUCTION DOCUMENTATIONS

nếu khéo léo, bạn hãy đổi symbolic line về sub categories tự tạo mới hoặc khác hẳn tên gán cho family category, để quản lý hiển thị cho dễ nhằm mục đích đưa thông tin chính xác hơn, tin cậy hơn cho TÀI LIỆU XÂY DỰNG PHÁT HÀNH!

Thứ Tư, 6 tháng 11, 2013

revit 2014 update 2

https://revit.downloads.autodesk.com/download/2014RVT_RTM/UR2/x64/Autodesk_Revit_2014-x64_Update2.exe

https://revit.downloads.autodesk.com/download/2014RVT_RTM/UR2/x64/Autodesk_Revit_Architecture_2014-x64_Update2.exe

https://revit.downloads.autodesk.com/download/2014RVT_RTM/UR2/x64/Autodesk_Revit_MEP_2014-x64_Update2.exe

https://revit.downloads.autodesk.com/download/2014RVT_RTM/UR2/x64/Autodesk_Revit_Structure_2014-x64_Update2.exe

Sẽ nhận xét sự cập nhật sau ...