Thứ Hai, 1 tháng 12, 2014

VỊNH THÁP NƯỚC

Sân kho vắng vẻ,
Tháp nước mốc meo,
Xưởng đầy cỏ mọc,
Đất hoang - người nghèo?
Nông thôn đô thị hóa,
Cơ khí để mốc rêu,
Người làm không thấy việc,
Người chơi kêu - buồn rầu?!
Mùa đông nay ảm đạm,
Gió nồm thổi - "cỗ lòng thiu".
Các ngươi tung ảnh tự sướng,
Ta lai cho đời trớ trêu.

Thứ Bảy, 22 tháng 11, 2014

THỜI SINH VIÊN CỦA TÔI


"
vở nhàu gấp dọc đút túi sau,
nôn thốc nôn tháo sảnh cầu nhà U.
đầu bù tóc rối tổ cúc cù cu
quần bò rách vẽ bút phủ tiền đô với đầu người
bị cói đeo mấy năm đầu đời
ba cây mài khắp cả quãng đời sv
"

Chủ Nhật, 19 tháng 10, 2014

Kiểm tra và xác nhận tập tin rvt để "xuất xưởng"

Danh mục kiểm tra:

- Kiểm tra tên tập tin theo tiêu chuẩn?
- Kiểm tra tất cả các thành viên làm việc trong nhóm đã hoàn thành “Save to Central” và "relinquishing all editing"?
- Xem xét và xử lý hết toàn bộ "warning messages" mà chúng có thể gây ra rủi ro?
- Kiểm tra toàn bộ các "families" đã được đặt tên theo tiêu chuẩn không?
- Kiểm tra các "Annotation Styles" và quy ước đặt tên chúng đã theo tiêu chuẩn không?
- Kiểm tra tất cả các "content elements" đã được đặt đúng theo quy ước sắp xếp Workset theo tiêu chuẩn không?
- Kiểm tra mô hình xem chúng được lắp ráp chính xác chưa?
- Kiểm tra cách thức và quy ước nếu tài liệu nếu làm theo Phasing / Design Options theo tiêu chuẩn không?
- Cập nhật thông tin của "revision" khớp ở "trang bìa tài liệu" "danh mục, mục lục bản vẽ" hoặc các phẩn trình bầy liên quan?
- Cập nhật "Project Information"?

***
muốn BỈM thì phải dùng người,
lộ trình sách vở đến đời nào xong?!SHEET NUMBER (AIA & USN)

SHEET TYPE DESIGNATORS

G    General    Sheet list, symbols, code summary, etc.
H    Hazardous Materials    Abatement, handling, etc.
V    Survey / Mapping
B    Geotechnical   
C    Civil   
L    Landscape   
S    Structural   
A    Architectural   
I    Interiors   
Q    Equipment   
F    Fire Protection   
P    Plumbing   
D    Process   
M    Mechanical   
E    Electrical   
W    Distributed Energy   
T    Telecommunications   
R    Resource    Existing conditions / buildings
X    Other Disciplines   
Z    Contractor / Shop Drawings   
O    Operations

Sheet Types & Sequence Numbers

001 General (symbols legend, notes, etc.)
101 Plans (horizontal views)
201 Elevations (vertical views)
301 Sections (sectional views, wall sections)
401 Large-Scale Views (plans, elevations, stair sections, or sections that are not details)
501 Details
601 Schedules and Diagrams
701 User Defined (for types that do not fall in other categories, including typical detail sheets)
801 User Defined (for types that do not fall in other categories)
901 3D Representations (isometrics, perspectives, photographs)

Example Sheet Numbers

AD107 - Architectural Demolition Floor Plan, seventh sheet
A-204 - Architectural Elevations, fourth sheet
I-316 - Interior Section, sixteenth sheet
QH601 - Hospital Equipment Schedule, first sheet
FA601 - Fire Alarm Diagrams, third sheet
P-102 - Plumbing Floor Plan, second sheet
MH402 - Large Scale HVAC Drawings, second sheet
MP501 - HVAC Piping Details, first sheet
EP110 - Electrical Power Plan, tenth sheet
EL103 - Electrical Lighting Plan, third sheet
T-505 - Telecommunications Details, fifth sheet
RA102 - Architectural Existing Building Plan, second sheet

Thứ Năm, 9 tháng 10, 2014

XÌ CHÉTRất cảm ơn và xin lỗi tác giả hình ảnh vì lấy ảnh của ngài mà quên mất nguồn :(
Khi nào ngài có ghé thăm xin để lại comment để tôi đa tạ.

ADD-IN TOTThứ Năm, 18 tháng 9, 2014

revit.ini (graphic change)

[Graphics]
InvertBackground=0
Antialiasing=0
AntialiasingOptions=1
SemiTransparent=1
TempDimTextBackground=1
TempDimFontSizeInPoints=12
UseGraphicsHardware=0
OptimizedViewNavigation=1
HiddenSlabEdge=None
ThinLinesEnabled=0
UseGraphicsHardware=1

New in Revit 2015 R2


"

Architectural Enhancements

 • Dynamo: Encode design intent with visual scripting that leverages the Revit API to enhance and extend model behavior
 • Solon Integration: Personalize the building performance analysis experience in Revit by defining a dashboard with charts and results that are important to you. The central web-based Solon management environment allows you to create charts and configure dashboards for all of your company Revit users from a central collaboration environment in Green Building Studio 
 • Energy analysis: To better support the analysis of large models, several methods have been implemented to reduce memory usage
 • Wall joins: To simplify the control of wall joins in a plan view, you can now select multiple intersected wall joins with a single click, and choose to allow or disallow joins on all the selected walls with a single click. If you choose to allow joins, you can then specify a Display option (Clean Join, Don't Clean Join, Use View Setting). See Specify Wall Join Cleanup Options.
 • IFC references and phases: Use existing geometry in a linked IFC model as references for dimensions, alignment, snapping, and hosting of some face-based families in the Revit model. When you link an IFC file, its elements are assigned to a default phase. Before using IFC Import, Link, or Export, go to Autodesk Exchange Apps for Autodesk Revit and download the latest edition of IFC for Autodesk® Revit® to take advantage of up-to-date improvements.
 • Shaft openings: To streamline the creation of a shaft opening, the Base Constraint value now defaults to the level of the current activated plan view. (See Cut a Shaft Opening.) The instance properties have also been reordered to be consistent with families with similar properties: Base Constraint, Base Offset, Top Constraint, Unconnected Height, and Top Offset.
 • Adaptive point orientation: To improve clarity, the adaptive point instance parameter Orientation is now Orients to, and the selectable orientations have been renamed. No functionality has changed, only the names. See Adaptive Point Orientation.
 • Site design: Performance enhancements result in improved edit and regeneration times for complex toposurfaces, subregions, and building pads.
 • Perspective views: Certain modeling capabilities are now available in perspective views: (See Work in a Perspective View.)
  • Editing tools: Move, Align, Pin, Unpin.
  • Reset Target tool: Restores the position of the camera target to the center of the field of view.
  • Toggle between the perspective and parallel representations of the 3D view.
 • Reference other view: To search the list of available views for reference, enter keywords to locate the desired view. This feature is available when you are creating views for callouts, sections, elevations, and details, and you select the Reference Other View option (or modify a reference view). Also note that the Reference Other View option now displays on the Reference panel of the ribbon instead of the Options Bar. See Reference a Drafting View and Search.
 • Reveal constraints: To see all dimension constraints and alignment constraints in a view, use the Reveal Constraints mode, available on the View Control Bar. See Reveal Constraints.
 • View updates: Performance enhancements result in faster updates to views that contain multiple instances of families.
 • Revit links: Further enhancements result in improved performance for cases where Revit link instances are loaded but not visible in the view (such as when they are outside the crop region).
 • PDF Export enhancements:
  • Share your designs as electronic PDF files with automatically linked views and sheets. Each view tag in the PDF file is a hyperlink. Click a hyperlink to jump to that view or sheet in the PDF file. See About Printing to PDF.
  • Avoid lengthy or unintended print jobs. If you choose to print multiple views and sheets to individual PDF files, you cannot cancel the print job once it starts. A new message warns you of this issue and allows you to cancel the print job before it starts. Instead, consider printing the views and sheets to a single PDF file. See Troubleshooting: Printing Views and Sheets.
 • Schedules: To easily add a data row to a schedule, use the Insert Data Row tool, which is available directly on the Rows panel instead of within the Insert drop-down. The new position of this tool makes it easier to add a data row to a room schedule, area schedule, key schedule, space schedule, or sheet list. See About Modifying Schedules.
 • Select host for tags: To specify the host element for a tag, select the tag and use the Select Host tool. See Select the Host for a Tag.
 • Annotate stair treads and risers: To streamline the process of adding number annotations to treads or risers in a component stair run, specify default properties before placing the annotation. These default property values persist for tread/riser annotations added to the model. See Number Stair Treads and Risers.
 • Thin lines: To improve consistency between Revit sessions, when you use the Thin Lines tool, the setting is stored in the Revit.ini file. When you launch Revit, the stored Thin Lines setting is used as the default. See Graphics Settings in Revit.ini.
 • Export Models with Lines that Coincide: When exporting a Revit model to a CAD format, you can decide whether to maintain model lines that coincide with other lines in the same space. See About Exporting Models with Lines that Coincide.

Structural Enhancements

MEP Enhancements

 • Sequence for power circuits: To specify the sequence in which power circuits are created, use the Electrical Settings dialog. See Electrical Settings.
 • Most recently used panel circuiting: When you create a circuit, Autodesk® Revit® automatically connects to the most recently used panel for the current session. In addition, you can now search the Panel drop-down list. See Select a Panel or Transformer for the Power Circuit.
 • Move circuits: To move a circuit directly to a target slot without disrupting other circuits, use the Move To tool. See Move circuits on panel schedules.
 • ASHRAE table information: To identify the table that is applicable for the current condition, the ASHRAE Table Settings dialog displays the graphical representations associated with the duct fitting tables. This enhancement is helpful when you specify Coefficient from ASHRAE Table as the loss method for duct fittings. See Specify a Pressure Loss Method for Fittings and Accessories for Duct and Pipe.

Multi-Disciplinary Enhancements

 • Search: To quickly find the content you need, use the new search feature in the Type Selector or in drop-down lists. Click the Type Selector or a value field in the Properties palette or a dialog table, and enter keywords to search for. See Search.
 • File upgrades: To help you understand the consequences of file upgrades, new dialogs indicate the release of a file and the release to which it will be upgraded. In many cases, you have the opportunity to cancel the upgrade before it completes. See About Opening Models that Require an Upgrade.
 • Edit/load a family: To close the family automatically after it is loaded into a project, use the Load into Project and Close tool in the Family Editor. See Load the Current Family into a Project.
 • Properties palette: Keep your context in the Properties palette when you scroll, select a property, and then click outside the palette. This behavior can be helpful, for example, if you are selecting different family instances in the model to compare their properties.
 • Pin/Unpin icons: To determine whether an element has a relationship with a host system, select the element to see its Pin/Unpin tool icon. A different set of pin/unpin images () is used in the drawing area to indicate a relationship with a host, such as a curtain wall panel or a beam in a beam system. The behavior of the pin has not changed (clicking it still allows you to override the properties for the element), but the subtle difference (small link in the image) adds a visual indicator that this pin is different than the standard pin that locks an element in position. The Pin/Unpin tool icons on the ribbon have not changed. See Unpin Elements.
 • Import/link position: To streamline the process of inserting a Revit model or a CAD file, the default positioning is now Auto - Origin to Origin. If you change the default, the option you select for Positioning becomes the default for the current Revit session. The software remembers one default option for Revit models and another default option for CAD files. See Import and Link Options.
 • Revit link in a closed workset: To understand why a Revit link is not visible in model views, check its status in the Manage Links dialog. The status In Closed Workset now displays for a Revit link that is in a closed workset. See Manage Links Dialog.
 • New learning videos:

Thứ Ba, 16 tháng 9, 2014

RTC is coming to Asia
http://www.rtcevents.com/asia


What is RTC?

The Revit Technology Conference (RTC) is an annual event designed to cater to the needs of the BIM-centric community. Founded and run independently ‘by users, for users’ of BIM software, RTC is fast becoming the pre-eminent educational and networking event for the BIM community worldwide. The conference is dedicated to the use of BIM processes in the architecture, engineering, construction, facilities management and related industries.

RTC originated in Australia in 2005, expanded to North America in 2011, Europe in 2013 and holds events in each of these regions annually.

Thứ Tư, 27 tháng 8, 2014

Revit Server 2013 RequirementDescription
Requirement
Operating System
 • Microsoft® Windows Server® 2008 64-bit
 • Microsoft Windows Server 2008 R2 64-bit
Web Server
Microsoft® Internet Information Server 7.0 (or later)
< 100 Concurrent Users
(multiple models)
Minimum
Value
Performance
CPU Type
4+ cores
2.6 GHz+
6+ cores
2.6 GHz+
6+ cores
3.0 GHz+
Memory
4 GB RAM
8 GB RAM
16 GB RAM
Hard Drive
7,200+ RPM
10,000+ RPM
15,000+ RPM
100 + Concurrent Users
(multiple models)
Minimum
Value
Performance
CPU Type
4+ cores
2.6 GHz+
6+ cores
2.6 GHz+
6+ cores
3.0 GHz+
Memory
8 GB RAM
16 GB RAM
32 GB RAM
Hard Drive
10,000+ RPM
15,00+ RPM
High-Speed RAID Array
100 + Concurrent Users
(multiple models)
VMware® and Hyper-V® Support (See Revit Server Administrator's Guide)

Chủ Nhật, 10 tháng 8, 2014

KHẬP KHIỄNG

so sánh có phải là sự nghĩ luôn đến rất nhanh trong đậu phụ, các phép so sánh có thể liệt kê để thảo luận như là:
1. phép so sánh "KHẬP KHIỄNG" - phép so sánh này phải có để so sánh các sự việc tương đương hoặc tương đồng mà để so sánh thiệt hơn, cái gì hơn cái gì kém hay gọi nôm na nó là so sánh "THIỆT HƠN"
2. phép so sánh "MỘT TRỜI MỘT VỰC" để phân biệt rõ hai thái cực đối lập và khác biệt rõ rệt.
3. phép so sánh "KẺ TÁM LẠNG, NGƯỜI NỬA CÂN" là phép so sánh tương đương hoặc ngang ngửa để chỉ ra rằng chẳng cái gì hơn cái gì kém.
* trong thiết kế kiến trúc có vẻ như rất ít thứ được đưa ra cân nhắc, so sánh hoặc cân đong đo đếm để "cho tốt hơn", cho vừa phải, cho phù hợp, và cho ý nghĩa hơn v.v
mọi vấn đề cứ bày vẽ ra rồi đoán "NÓ LÀ TỐT", lúc bấy giờ rất cần thiết các hội đồng xem xét và đánh giá "NHƯ VẬY ĐƯỢC CHĂNG?"?!

Thứ Tư, 2 tháng 7, 2014

AUTODESK SOLAR AND LIGHTING ANALYSIS

From Autodesk
http://www.autodesk.com/products/lighting-analysis-revit/overview

"Fast and accurate lighting analysis"

Lighting Analysis for Revit is a fast cloud service that uses Autodesk 360 Rendering to expose electric and solar lighting results directly on the Revit model. The results are validated against Radiance, a commonly used simulation tool, and displayed in-canvas more quickly. The service also offers automated daylighting analysis for LEED.
Lighting Analysis for Revit offers fast and easy solar analysis and daylight analysis

Overview video

Perform LEED lighting analysis in as little as 20 minutes, right within Revit. Watch overview video (2:23 min.)

Get started now and download now:
2015
2014

Thứ Hai, 30 tháng 6, 2014

AUTODESK POINT LAYOUT
http://dotuanhanh.blogspot.com/2012/02/convert-point-cloud-data-to-bim.html

http://dotuanhanh.blogspot.com/2012/01/autodesk-labs-point-cloud-feature.html

REVIT USER INTERFACE - AUTO APPLY DISABLE

Vấn đề:

Khi thao tác nhập thông tin trên các loại giao diện của Revit, những ô nhập liệu thường tự động thoát mỗi khi đưa chuột ra ngoài, như vậy có thể là tiện hoặc bất tiện với người dùng, với tôi thì việc đó là bất tiện.
VD: tôi muốn nhập một số dài cỡ 10000 tại giá trị chiều cao của toà nhà ngay trên Revit Option Bar User Interface, tôi mới gõ đến 10 là đã "Finish" (tôi muốn đổi điều này)

Giải quyết:

Tìm các loại Revit INI và mở nó ra như là ở: Revit.INI(mở bằng phần soạn thảo chữ đơn giản như là Notepad, Workpad v.v
vd: C:\ProgramData\Autodesk\RVT 2015\UserDataCache\

Tai phần nội dung, bạn hãy tìm sửa hoặc chưa có thì thêm nội dung sau:

[UserInterface]
DisableMppAutoApply=1

Chân thành cảm ơn tác giả của bài viết tại Autodesk Revit Help

Thứ Tư, 18 tháng 6, 2014

Revit 2015 UR3

Update Release 3 for Revit 2015 has been released to the App Manager. However, if the App Manager is not finding the update, you can download them directly from the links below:
Revit 2015
Revit Architecture 2015
Revit MEP 2015
Revit Structure 2015
Revit LT 2015 (64-bit)
Revit LT 2015 (32-bit)

nguồn http://revitclinic.typepad.com

Chủ Nhật, 15 tháng 6, 2014

MASTERFORMAT 2004 FOR LOOK UP & ARCHIVE


00.00.00-Procurement and Contracting Requirements

    00.31.21.16-Measured Drawing Information (7)

01.00.00-General Requirements

    01.58.00-Project Identification (3)

03.00.00-Concrete

    03.11.16-Architectural Cast-in Place Concrete Forming (3)
    03.15.13-Waterstops (2)
    03.20.00-Concrete Reinforcing (5)
    03.35.00-Concrete Finishing (42)
    03.41.23-Precast Concrete Stairs (27)
    03.51.00-Cast Roof Decks (6)
    03.51.13-Cementitious Wood Fiber Decks (6)
    03.51.16-Gypsum Concrete Roof Decks (6)
    03.60.00-Grouting (6)
    03.61.00-Cementitious Grouting (5)
    03.61.13-Dry-pack Grouting (5)
    03.62.00-Non-shrink Grouting (5)
    03.62.13-Non-metallic Non-shrink Grouting (5)
    03.62.16-Metallic Non-shrink Grouting (5)
    03.63.00-Epoxy Grouting (5)
    03.64.00-Injection Grouting (5)
    03.64.23-Epoxy Injection Grouting (5)

04.00.00-Masonry

    04.05.13-Masonry Mortaring (12)
    04.05.19-Masonry Anchorage and Reinforcing (18)
    04.05.19.16-Masonry Anchors (17)
    04.05.19.26-Masonry Reinforcing Bars (1)
    04.05.19.29-Stone Anchors (17)
    04.05.23-Masonry Accessories (46)
    04.05.23.19-Masonry Cavity Drainage, Weepholes, and Vents (4)
    04.20.00-Unit Masonry (29)
    04.21.00-Clay Unit Masonry (29)
    04.21.13-Brick Masonry (25)
    04.21.13.13-Brick Veneer Masonry (25)
    04.21.13.23-Surface-bonded Brick Masonry (25)
    04.21.16-Ceramic Glazed Clay Masonry (29)
    04.21.29-Terra Cotta Masonry (29)
    04.22.00-Concrete Unit Masonry (29)
    04.22.00.13-Concrete Unit Veneer Masonry (29)
    04.22.00.16-Surface-bonded Concrete Unit Masonry (29)
    04.22.19-Insulated Concrete Unit Masonry (29)
    04.22.23-Architectural Concrete Unit Masonry (29)
    04.22.23.13-Exposed Aggregate Concrete Unit Masonry (29)
    04.22.23.16-Fluted Concrete Unit Masonry (29)
    04.22.23.19-Molded-face Concrete Unit Masonry (29)
    04.22.23.23-Prefaced Concrete Unit Masonry (29)
    04.22.23.26-Sound-absorbing Concrete Unit Masonry (29)
    04.22.23.29-Split-face Concrete Unit Masonry (29)
    04.22.33-Interlocking Concrete Unit Masonry (29)
    04.23.00-Glass Unit Masonry (29)
    04.23.13-Vertical Glass Unit Masonry (29)
    04.24.00-Adobe Unit Masonry (29)
    04.24.13-Site-Cast Adobe Unit Masonry (29)
    04.24.16-Manufactured Adobe Unit Masonry (29)
    04.27.00-Multiple-wythe Unit Masonry (29)
    04.27.13-Composite Unit Masonry (29)
    04.27.23-Cavity Wall Unit Masonry (29)
    04.28.00-Concrete Form Masonry Units (29)
    04.28.13-Dry-stacked, Concrete-filled Masonry Units (29)
    04.28.23-Mortar-set, Concrete-filled Masonry Units (29)

05.00.00-Metals

    05.10.00-Structural Metal Framing (23)
    05.12.00-Structural Steel Framing (23)
    05.12.23-Structural Steel for Buildings (23)
    05.12.33-Structural Steel for Bridges (23)
    05.13.00-Structural Stainless-steel Framing (23)
    05.14.00-Structural Aluminum Framing (23)
    05.30.00-Metal Decking (7)
    05.31.00-Steel Decking (7)
    05.33.00-Aluminum Decking (7)
    05.36.00-Composite Metal Decking (7)
    05.36.13-Composite Steel Plate and Elastomer Decking (7)
    05.51.00-Metal Stairs (27)
    05.51.33-Metal Ladders (58)
    05.51.33.13-Vertical Metal Ladders (14)
    05.55.13-Metal Stair Treads (51)
    05.55.16-Metal Stair Nosings (3)
    05.71.00-Decorative Metal Stairs (27)

06.00.00-Wood, Plastics, and Composites

    06.11.00-Wood Framing (23)
    06.12.00-Structural Panels (2)
    06.14.00-Treated Wood Foundations (1)
    06.15.00-Wood Decking (7)
    06.15.19-Timber Decking (7)
    06.15.23-Laminated Wood Decking (7)
    06.16.23-Subflooring (35)
    06.16.26-Underlayment (35)
    06.17.33-Wood I-joists (6)
    06.40.00-Architectural Woodwork (30)
    06.40.13-Exterior Architectural Woodwork (30)
    06.40.23-Interior Architectural Woodwork (30)
    06.43.13-Wood Stairs (27)
    06.44.00-Ornamental Woodwork (30)
    06.44.19-Wood Grilles (10)
    06.44.26-Wood Cupolas (18)
    06.49.19-Exterior Wood Shutters (2)
    06.53.00-Plastic Decking (7)
    06.53.13-Solid Plastic Decking (7)
    06.64.00-Plastic Paneling (80)
    06.73.00-Composite Decking (7)

07.00.00-Thermal and Moisture Protection

    07.11.00-Dampproofing (1)
    07.13.00-Sheet Waterproofing (5)
    07.13.13-Bituminous Sheet Waterproofing (5)
    07.13.26-Self-adhering Sheet Waterproofing (5)
    07.13.52-Modified Bituminous Sheet Waterproofing (5)
    07.13.53-Elastomeric Sheet Waterproofing (5)
    07.13.54-Thermoplastic Sheet Waterproofing (5)
    07.19.00-Water Repellents (1)
    07.21.00-Thermal Insulation (35)
    07.21.13-Board Insulation (17)
    07.21.13.13-Foam Board Insulation (17)
    07.21.13.16-Fibrous Board Insulation (17)
    07.21.13.19-Mineral Board Insulation (17)
    07.21.16-Blanket Insulation (11)
    07.30.00-Steep Slope Roofing (140)
    07.31.00-Shingles and Shakes (13)
    07.31.13-Asphalt Shingles (13)
    07.31.13.13-Fiberglass-reinforced Asphalt Shingles (13)
    07.31.16-Metal Shingles (13)
    07.31.19-Mineral-fiber Cement Shingles (13)
    07.31.23-Porcelain Enamel Shingles (13)
    07.31.26-Slate Shingles (13)
    07.31.29-Wood Shingles and Shakes (13)
    07.31.29.13-Wood Shingles (13)
    07.31.29.16-Wood Shakes (13)
    07.31.33-Composite Rubber Shingles (13)
    07.31.53-Plastic Shakes (13)
    07.32.00-Roof Tiles (59)
    07.32.13-Clay Roof Tiles (59)
    07.32.16-Concrete Roof Tiles (59)
    07.32.19-Metal Roof Tiles (59)
    07.32.23-Mineral-fiber Cement Roof Tiles (59)
    07.32.26-Plastic Roof Tiles (59)
    07.32.29-Rubber Tiles/panels (59)
    07.41.00-Roof Panels (46)
    07.41.13-Metal Roof Panels (46)
    07.41.23-Wood Roof Panels (46)
    07.41.33-Plastic Roof Panels (46)
    07.41.43-Composite Roof Panels (46)
    07.41.63-Fabricated Roof Panel Assemblies (46)
    07.42.00-Wall Panels (80)
    07.42.13-Metal Wall Panels (80)
    07.42.23-Wood Wall Panels (80)
    07.42.33-Plastic Wall Panels (80)
    07.42.43-Composite Wall Panels (80)
    07.42.63-Fabricated Wall Panel Assemblies (80)
    07.44.13-Aggregate Coated Panels (80)
    07.44.16-Porcelain Enameled Faced Panels (80)
    07.44.53-Glass-fiber-reinforced Cementitious Panels (80)
    07.44.56-Mineral-fiber-reinforced Cementitious Panels (80)
    07.46.00-Siding (17)
    07.46.16-Aluminum Siding (17)
    07.46.19-Steel Siding (17)
    07.46.23-Wood Siding (17)
    07.46.26-Hardboard Siding (17)
    07.46.29-Plywood Siding (17)
    07.46.33-Plastic Siding (17)
    07.46.43-Composition Siding (17)
    07.46.46-Mineral-fiber Cement Siding (17)
    07.46.63-Fabricated Panel Assemblies With Siding (17)
    07.50.00-Membrane Roofing (1)
    07.51.00-Built-up Bituminous Roofing (1)
    07.51.13-Built-up Asphalt Roofing (1)
    07.51.13.13-Cold-applied Built-up Asphalt Roofing (1)
    07.51.16-Built-up Coal Tar Roofing (1)
    07.51.23-Glass-fiber-reinforced Asphalt Emulsion Roofing (1)
    07.52.00-Modified Bituminous Membrane Roofing (1)
    07.52.13-Atactic-polypropylene-modified Bituminous Membrane Roofing (1)
    07.52.16-Styrene-butadiene-styrene Modified Bituminous Membrane Roofing (1)
    07.52.19-Self-adhering Modified Bituminous Membrane Roofing (1)
    07.53.00-Elastomeric Membrane Roofing (1)
    07.53.13-Chlorinated-polyethylene Roofing (1)
    07.53.16-Chlorosulfonate-polyethylene Roofing (1)
    07.53.23-Ethylene-propylene-diene-monomer Roofing (1)
    07.53.29-Polyisobutylene Roofing (1)
    07.54.00-Thermoplastic Membrane Roofing (1)
    07.54.13-Copolymer-alloy Roofing (1)
    07.54.16-Ethylene-interpolymer Roofing (1)
    07.54.19-Polyvinyl-Chloride Roofing (1)
    07.54.23-Thermoplastic -polyolefin Roofing (1)
    07.54.26-Nitrile-butadiene-polymer Roofing (1)
    07.55.00-Protected Membrane Roofing (1)
    07.55.51-Built-up Bituminous Protected Membrane Roofing (1)
    07.55.52-Modified Bituminous Protected Membrane Roofing (1)
    07.55.53-Elastomeric Protected Membrane Roofing (1)
    07.55.54-Thermoplastic Protected Membrane Roofing (1)
    07.55.56-Fluid-applied Protected Membrane Roofing (1)
    07.55.56.13-Hot-applied Rubberized Asphalt Protected Membrane Roofing (1)
    07.55.63-Vegetated Protected Membrane Roofing (1)
    07.56.00-Fluid-applied Roofing (1)
    07.57.00-Coated Foamed Roofing (1)
    07.57.13-Sprayed Polyurethane Foam Roofing (1)
    07.58.00-Roll Roofing (1)
    07.61.00-Sheet Metal Roofing (46)
    07.61.13-Standing Seam Sheet Metal Roofing (46)
    07.61.16-Batten Seam Sheet Metal Roofing (46)
    07.61.19-Flat Seam Sheet Metal Roofing (46)
    07.61.91-Tinplate and Ternplate Roofing (46)
    07.71.00-Roof Specialties (19)
    07.71.13-Manufactured Copings (7)
    07.71.19-Manufactured Gravel Stops and Facias (8)
    07.71.23-Manufactured Gutters and Downspouts (4)
    07.72.00-Roof Accessories (4)
    07.72.23-Relief Vents (27)
    07.72.26-Ridge Vents (27)
    07.72.33-Roof Hatches (30)
    07.72.36-Smoke Vents (27)
    07.72.53-Snow Guards (3)
    07.81.00-Applied Fireproofing (78)
    07.82.00-Board Fireproofing (78)
    07.82.13-Calcium -silicate Board Fireproofing (78)
    07.82.16-Slag-fiber Board Fireproofing (78)
    07.84.00-Firestopping (27)
    07.84.13-Penetration Firestopping (11)
    07.84.13.13-Penetration Firestopping Mortars (11)
    07.84.13.16-Penetration Firestopping Devices (11)
    07.84.16-Annular Space Protection (11)
    07.84.23-Silicone Firestopping Foams (11)
    07.84.26-Thermal Barriers for Plastics (11)
    07.84.43-Fire-resistant Joint Sealants (40)
    07.84.53-Building Perimeter Firestopping (11)
    07.90.00-Joint Protection (7)
    07.91.00-Preformed Joint Seals (5)
    07.91.13-Compression Seals (1)
    07.92.00-Joint Sealants (40)
    07.92.13-Elastomeric Joint Sealants (40)
    07.92.16-Rigid Joint Sealants (40)
    07.92.19-Acoustical Joint Sealants (40)
    07.95.63-Bridge Expansion Joint Cover Assemblies (50)

08.00.00-Openings

    08.10.00-Doors and Frames (101)
    08.11.00-Metal Doors and Frames (101)
    08.11.16-Aluminum Doors and Frames (101)
    08.11.19-Stainless-steel Doors and Frames (101)
    08.11.23-Bronze Doors and Frames (101)
    08.11.73-Sliding Metal Firedoors (18)
    08.12.00-Metal Frames (132)
    08.12.16-Aluminum Frames (132)
    08.12.19-Stainless-steel Frames (132)
    08.12.23-Bronze Frames (132)
    08.13.00-Metal Doors (449)
    08.13.16-Aluminum Doors (449)
    08.13.19-Stainless-steel Doors (449)
    08.13.23-Bronze Doors (449)
    08.13.73-Sliding Metal Doors (110)
    08.13.76-Bifolding Metal Doors (1)
    08.14.00-Wood Doors (449)
    08.14.13-Carved Wood Doors (449)
    08.14.16-Flush Wood Doors (449)
    08.14.23-Clad Wood Doors (449)
    08.14.23.13-Metal-faced Wood Doors (449)
    08.14.23.16-Plastic-laminate-faced Wood Doors (449)
    08.14.23.19-Molded-hardboard-faced Wood Doors (449)
    08.14.29-Prefinished Wood Doors (449)
    08.14.66-Wood Screen Doors (1)
    08.14.73-Sliding Wood Doors (110)
    08.14.76-Bifolding Wood Doors (1)
    08.15.00-Plastic Doors (449)
    08.15.13-Laminated Plastic Doors (449)
    08.15.16-Solid Plastic Doors (449)
    08.15.66-Plastic Screen Doors (1)
    08.15.73-Sliding Plastic Doors (110)
    08.15.76-Bifolding Plastic Doors (1)
    08.16.00-Composite Doors (449)
    08.16.13-Fiberglass Doors (449)
    08.16.73-Sliding Composite Doors (110)
    08.16.76-Bifolding Composite Doors (1)
    08.31.00-Access Doors and Panels (69)
    08.32.00-Sliding Glass Doors (110)
    08.32.13-Sliding Aluminum -framed Glass Doors (110)
    08.32.16-Sliding Plastic-framed Glass Doors (110)
    08.32.19-Sliding Wood-framed Glass Doors (110)
    08.33.13-Coiling Counter Doors (21)
    08.33.23-Overhead Coiling Doors (21)
    08.33.33-Side Coiling Doors (21)
    08.34.13-Cold Storage Doors (7)
    08.34.73-Sound Control Door Assemblies (1)
    08.35.13-Folding Doors (10)
    08.35.13.13-Accordion Folding Doors (10)
    08.35.13.23-Folding Fire Doors (18)
    08.35.13.33-Panel Folding Doors (10)
    08.35.16-Folding Grilles (1)
    08.35.16.13-Accordion Folding Grilles (1)
    08.38.00-Traffic Doors (3)
    08.38.13-Flexible Strip Doors (3)
    08.38.16-Flexible Traffic Doors (3)
    08.38.19-Rigid Traffic Doors (3)
    08.41.00-Entrances and Storefronts (25)
    08.41.13-Aluminum -framed Entrances and Storefronts (25)
    08.41.16-Bronze-framed Entrances and Storefronts (25)
    08.41.19-Stainless-steel-framed Entrances and Storefronts (25)
    08.41.23-Steel-framed Entrances and Storefronts (25)
    08.41.26-All-glass Entrances and Storefronts (25)
    08.42.29-Automatic Entrances (5)
    08.42.29.13-Folding Automatic Entrances (5)
    08.42.29.23-Sliding Automatic Entrances (5)
    08.42.29.33-Swinging Automatic Entrances (5)
    08.42.43-Intensive Care Unit/critical Care Unit Entrances (1)
    08.43.00-Storefronts (25)
    08.43.13-Aluminum -framed Storefronts (25)
    08.43.16-Bronze-framed Storefronts (25)
    08.43.19-Stainless-steel-framed Storefronts (25)
    08.43.23-Steel-framed Storefronts (25)
    08.43.26-All-glass Storefronts (25)
    08.43.29-Sliding Storefronts (25)
    08.44.13-Glazed Aluminum Curtain Walls (474)
    08.44.16-Glazed Bronze Curtain Walls (474)
    08.44.19-Glazed Stainless-steel Curtain Walls (474)
    08.44.26-Structural Glass Curtain Walls (474)
    08.44.33-Sloped Glazing Assemblies (2)
    08.45.00-Translucent Wall and Roof Assemblies (2)
    08.50.00-Windows (614)
    08.51.00-Metal Windows (614)
    08.51.13-Aluminum Windows (614)
    08.51.16-Bronze Windows (614)
    08.51.19-Stainless-steel Windows (614)
    08.51.23-Steel Windows (614)
    08.52.00-Wood Windows (614)
    08.53.00-Plastic Windows (614)
    08.53.13-Vinyl Windows (614)
    08.54.00-Composite Windows (614)
    08.54.13-Fiberglass Windows (614)
    08.56.19-Pass Windows (1)
    08.56.53-Security Windows (1)
    08.56.73-Sound Control Windows (2)
    08.62.00-Unit Skylights (27)
    08.62.13-Domed Unit Skylights (1)
    08.63.00-Metal-framed Skylights (27)
    08.63.13-Domed Metal-framed Skylights (1)
    08.64.00-Plastic-framed Skylights (27)
    08.67.00-Skylight Protection and Screens (20)
    08.71.00-Door Hardware (20)
    08.71.13-Automatic Door Operators (11)
    08.71.53-Security Door Hardware (20)
    08.71.63-Detention Door Hardware (20)
    08.78.00-Special Function Hardware (20)
    08.79.00-Hardware Accessories (20)
    08.80.00-Glazing (94)
    08.81.00-Glass Glazing (94)
    08.81.13-Decorative Glass Glazing (2)
    08.83.00-Mirrors (2)
    08.83.16-Mirrored Plastic Glazing (3)
    08.84.00-Plastic Glazing (94)
    08.84.13-Decorative Plastic Glazing (2)
    08.85.00-Glazing Accessories (23)
    08.87.13-Solar Control Films (2)
    08.87.53-Security Films (1)
    08.88.53-Security Glazing (1)
    08.95.00-Vents (27)

09.00.00-Finishes

    09.22.36-Lath (2)
    09.22.36.13-Gypsum Lath (2)
    09.22.36.23-Metal Lath (2)
    09.29.00-Gypsum Board (108)
    09.30.00-Tiling (219)
    09.30.13-Ceramic Tiling (219)
    09.30.16-Quarry Tiling (219)
    09.30.19-Paver Tiling (219)
    09.30.23-Glass Mosaic Tiling (219)
    09.30.26-Plastic Tiling (219)
    09.30.29-Metal Tiling (219)
    09.30.33-Stone Tiling (219)
    09.50.00-Ceilings (266)
    09.51.00-Acoustical Ceilings (62)
    09.51.13-Acoustical Panel Ceilings (62)
    09.51.23-Acoustical Tile Ceilings (62)
    09.51.33-Acoustical Metal Pan Ceilings (62)
    09.51.33.13-Acoustical Snap- In Metal Pan Ceilings (62)
    09.51.53-Direct-applied Acoustical Ceilings (62)
    09.53.00-Acoustical Ceiling Suspension Assemblies (15)
    09.53.13-Curved Profile Ceiling Suspension Assemblies (15)
    09.53.23-Metal Acoustical Ceiling Suspension Assemblies (15)
    09.53.33-Plastic Acoustical Ceiling Suspension Assemblies (15)
    09.54.00-Specialty Ceilings (266)
    09.54.23-Linear Metal Ceilings (18)
    09.54.26-Linear Wood Ceilings (18)
    09.54.33-Decorative Panel Ceilings (266)
    09.57.00-Special Function Ceilings (266)
    09.60.00-Flooring (350)
    09.62.00-Specialty Flooring (350)
    09.62.29-Cork Flooring (45)
    09.64.00-Wood Flooring (350)
    09.64.53-Resilient Wood Flooring Assemblies (45)
    09.64.66-Wood Athletic Flooring (25)
    09.65.00-Resilient Flooring (45)
    09.65.16.13-Linoleum Flooring (45)
    09.65.19-Resilient Tile Flooring (45)
    09.65.33-Conductive Resilient Flooring (45)
    09.65.36-Static-Control Resilient Flooring (45)
    09.65.36.13-Static-dissipative Resilient Flooring (45)
    09.65.36.16-Static-resistant Resilient Flooring (45)
    09.65.66-Resilient Athletic Flooring (45)
    09.68.00-Carpeting (229)
    09.68.13-Tile Carpeting (229)
    09.68.16-Sheet Carpeting (229)
    09.69.00-Access Flooring (2)
    09.69.13-Rigid-grid Access Flooring (350)
    09.69.16-Snap-on Stringer Access Flooring (2)
    09.69.19-Stringerless Access Flooring (2)
    09.72.00-Wall Coverings (5)
    09.72.13-Cork Wall Coverings (5)
    09.72.16-Vinyl-Coated Fabric Wall Coverings (5)
    09.72.19-Textile Wall Coverings (5)
    09.74.13-Wood Wall Coverings (5)
    09.75.00-Stone Facing (73)
    09.76.00-Plastic Blocks (73)
    09.77.00-Special Wall Surfacing (5)
    09.81.00-Acoustic Insulation (29)
    09.81.13-Acoustic Board Insulation (20)
    09.81.16-Acoustic Blanket Insulation (5)
    09.84.26-Moveable Sound-reflective Panels (29)
    09.96.00-High-performance Coatings (21)
    09.97.00-Special Coatings (1)
    09.97.13-Steel Coatings (10)
    09.97.13.13-Interior Steel Coatings (10)
    09.97.13.23-Exterior Steel Coatings (10)

10.00.00-Specialties

    10.11.00-Visual Display Surfaces (15)
    10.14.00-Signage (3)
    10.17.00-Telephone Specialties (3)
    10.21.13-Toilet Compartments (3)
    10.21.13.13-Metal Toilet Compartments (3)
    10.21.13.16-Plastic-laminate-Clad Toilet Compartments (3)
    10.21.13.19-Plastic Toilet Compartments (3)
    10.21.13.23-Particleboard Toilet Compartments (3)
    10.21.13.40-Stone Toilet Compartments (3)
    10.21.23-Cubicles (34)
    10.21.23.13-Cubicle Curtains (1)
    10.21.23.16-Cubicle Track and Hardware (31)
    10.22.00-Partitions (164)
    10.22.19-Demountable Partitions (3)
    10.22.19.13-Demountable Metal Partitions (3)
    10.22.19.23-Demountable Wood Partitions (3)
    10.22.19.33-Demountable Plastic Partitions (3)
    10.22.19.43-Demountable Composite Partitions (3)
    10.22.19.53-Demountable Gypsum Partitions (3)
    10.22.26-Operable Partitions (50)
    10.22.26.13-Accordion Folding Partitions (50)
    10.22.26.23-Coiling Partitions (50)
    10.22.26.33-Folding Panel Partitions (50)
    10.22.26.43-Sliding Partitions (50)
    10.26.00-Wall and Door Protection (216)
    10.26.13-Corner Guards (79)
    10.26.16-Bumper Guards (23)
    10.26.16.13-Bumper Rails (10)
    10.26.16.16-Protective Corridor Handrails (23)
    10.26.23-Protective Wall Covering (4)
    10.26.33-Door and Frame Protection (7)
    10.28.23-Laundry Accessories (6)
    10.30.00-Fireplaces and Stoves (3)
    10.31.00-Manufactured Fireplaces (2)
    10.32.00-Fireplace Specialties (3)
    10.44.16-Fire Extinguishers (10)
    10.44.16.13-Portable Fire Extinguishers (10)
    10.44.16.16-Wheeled Fire Extinguisher Units (10)
    10.51.00-Lockers (16)
    10.51.13-Metal Lockers (16)
    10.51.16-Wood Lockers (16)
    10.51.23-Plastic -laminate-Clad Lockers (16)
    10.51.26-Plastic Lockers (16)
    10.51.26.13-Recycled Plastic Lockers (16)
    10.51.33-Glass Lockers (16)
    10.51.43-Wire Mesh Storage Lockers (16)
    10.51.53-Locker Room Benches (21)
    10.55.23-Mail Boxes (58)
    10.56.13-Metal Storage Shelving (1)
    10.56.16-Fabricated Wood Storage Shelving (1)
    10.56.19-Plastic Storage Shelving (1)
    10.56.19.13-Recycled Plastic Storage Shelving (1)
    10.56.23-Wire Storage Shelving (1)
    10.57.00-Wardrobe and Closet Specialties (41)
    10.57.13-Hat and Coat Racks (3)
    10.71.13.13-Exterior Shutters (2)
    10.73.16-Canopies (7)
    10.74.13-Exterior Clocks (1)
    10.74.23-Cupolas (18)
    10.81.00-Pest Control Devices (5)

11.00.00-Equipment

    11.12.00-Parking Control Equipment (1)
    11.12.33-Parking Gates (1)
    11.21.13-Cash Registers and Checking Equipment (2)
    11.21.23.13-Vending Machines (2)
    11.23.00-Commercial Laundry and Dry Cleaning Equipment (6)
    11.23.26-Commercial Washers and Extractors (2)
    11.28.00-Office Equipment (14)
    11.28.13-Computers (2)
    11.33.00-Retractable Stairs (15)
    11.40.00-Foodservice Equipment (64)
    11.41.00-Food Storage Equipment (35)
    11.41.23-Walk-in Coolers (14)
    11.41.26-Walk-in Freezers (4)
    11.42.00-Food Preparation Equipment (3)
    11.44.00-Food Cooking Equipment (53)
    11.44.13-Commercial Ranges (12)
    11.44.16-Commercial Ovens (32)
    11.46.00-Food Dispensing Equipment (8)
    11.46.13-Bar Equipment (4)
    11.48.13-Commercial Dishwashers (3)
    11.51.00-Library Equipment (4)
    11.51.23-Library Stack Systems (1)
    11.51.23.13-Metal Library Shelving (1)
    11.52.00-Audio-visual Equipment (108)
    11.52.13-Projection Screens (68)
    11.52.13.13-Fixed Projection Screens (68)
    11.52.13.16-Portable Projection Screens (68)
    11.52.13.19-Rear Projection Screens (68)
    11.52.16-Projectors (6)
    11.53.00-Laboratory Equipment (1)
    11.65.00-Athletic and Recreational Equipment (36)
    11.66.00-Athletic Equipment (36)
    11.66.23-Gymnasium Equipment (14)
    11.66.23.13-Basketball Equipment (1)
    11.66.23.53-Wall Padding (3)
    11.66.53-Gymnasium Dividers (7)
    11.68.23-Exterior Court Athletic Equipment (36)
    11.68.33-Athletic Field Equipment (36)
    11.70.00-Healthcare Equipment (50)
    11.72.00-Examination and Treatment Equipment (1)
    11.72.13-Examination Equipment (1)
    11.72.53-Treatment Equipment (1)
    11.74.00-Dental Equipment (1)
    11.80.00-Collection and Disposal Equipment (9)
    11.82.13-Solid Waste Bins (1)
    11.90.00-Other Equipment (9)

12.00.00-Furnishings

    12.23.00-Interior Shutters (2)
    12.24.00-Window Shades (30)
    12.24.13-Roller Window Shades (30)
    12.24.16-Pleated Window Shades (30)
    12.30.00-Casework (241)
    12.35.17-Bank Casework (241)
    12.35.25-Hospitality Casework (241)
    12.35.30-Residential Casework (241)
    12.35.30.13-Kitchen Casework (241)
    12.35.30.23-Bathroom Casework (241)
    12.35.30.43-Dormitory Casework (241)
    12.35.33-Utility Room Casework (241)
    12.35.50-Educational/library Casework (241)
    12.35.50.13-Educational Casework (241)
    12.35.50.53-Library Casework (241)
    12.35.53-Laboratory Casework (241)
    12.35.53.13-Metal Laboratory Casework (241)
    12.35.53.16-Plastic-laminate-Clad Laboratory Casework (241)
    12.35.53.19-Wood Laboratory Casework (241)
    12.35.53.23-Solid-plastic Laboratory Casework (241)
    12.35.70-Healthcare Casework (241)
    12.35.70.13-Hospital Casework (241)
    12.35.70.16-Nurse Station Casework (241)
    12.35.70.19-Exam Room Casework (241)
    12.35.70.74-Dental Casework (241)
    12.35.91-Religious Casework (241)
    12.44.16-Shower Curtains (4)
    12.46.19-Clocks (1)
    12.48.00-Rugs and Mats (22)
    12.48.13.13-Entrance Floor Mats (15)
    12.48.16-Entrance Floor Grilles (9)
    12.48.26-Entrance Tile (229)
    12.48.43-Floor Mats (15)
    12.48.53-Rugs (22)
    12.48.53.13-Runners (22)
    12.48.53.16-Oriental Rugs (22)
    12.50.00-Furniture (11)
    12.51.00-Office Furniture (312)
    12.51.16-Case Goods (4)
    12.51.16.13-Metal Case Goods (4)
    12.51.16.16-Wood Case Goods (4)
    12.51.16.19-Plastic-laminate-Clad Case Goods (4)
    12.51.19-Filing Cabinets (35)
    12.51.19.13-Lateral Filing Cabinets (35)
    12.51.19.16-Vertical Filing Cabinets (35)
    12.51.83-Custom Office Furniture (312)
    12.52.00-Seating (131)
    12.52.13-Chairs (32)
    12.52.83-Custom Seating (131)
    12.56.51.16-Study Carrels (2)
    12.56.53-Laboratory Furniture (1)
    12.56.70-Healthcare Furniture (11)
    12.58.00-Residential Furniture (11)
    12.58.19-Dining Tables and Chairs (4)
    12.58.23-Coffee Tables (1)
    12.58.29-Beds (10)
    12.59.00-Systems Furniture (33)
    12.59.19-Beam System Furniture (2)
    12.59.23-Desk System Furniture (6)
    12.59.83-Custom Systems Furniture (33)
    12.60.00-Multiple Seating (131)
    12.61.00-Fixed Audience Seating (30)
    12.63.00-Stadium and Arena Seating (131)
    12.63.23-Stadium and Arena Seats (131)
    12.67.23-Benches (21)
    12.90.00-Other Furnishings (11)
    12.92.00-Interior Planters and Artificial Plants (18)
    12.92.13-Interior Artificial Plants (101)
    12.92.33-Interior Planters (1)
    12.93.13-Bicycle Racks (17)
    12.93.23-Trash and Litter Receptors (13)
    12.93.33-Manufactured Planters (1)

13.00.00-Special Construction

    13.12.00-Fountains (45)
    13.12.13-Exterior Fountains (45)
    13.12.23-Interior Fountains (45)
    13.17.00-Tubs and Pools (2)
    13.17.13-Hot Tubs (2)
    13.28.00-Athletic and Recreational Special Construction (36)
    13.32.00-Space Frames (2)
    13.32.13-Metal Space Frames (2)
    13.32.23-Wood Space Frames (2)
    13.34.19-Metal Building Systems (1)
    13.34.23.13-Portable and Mobile Buildings (1)
    13.48.00-Sound, Vibration, and Seismic Control (9)
    13.48.13-Manufactured Sound and Vibration Control Components (9)
    13.48.23-Fabricated Sound and Vibration Control Assemblies (9)
    13.48.53-Manufactured Seismic Control Components (9)
    13.48.63-Fabricated Seismic Control Assemblies (9)
    13.50.00-Special Instrumentation (20)

14.00.00-Conveying Equipment (4)

    14.20.00-Elevators (8)
    14.21.00-Electric Traction Elevators (1)
    14.21.13-Electric Traction Freight Elevators (1)
    14.21.23-Electric Traction Passenger Elevators (1)
    14.21.33-Electric Traction Residential Elevators (1)
    14.21.43-Electric Traction Service Elevators (1)
    14.24.00-Hydraulic Elevators (1)
    14.24.13-Hydraulic Freight Elevators (1)
    14.24.23-Hydraulic Passenger Elevators (1)
    14.24.33-Hydraulic Residential Elevators (1)
    14.24.43-Hydraulic Service Elevators (1)
    14.28.00-Elevator Equipment and Controls (2)
    14.28.19-Elevator Equipment (2)
    14.28.19.13-Elevator Safety Equipment (2)
    14.30.00-Escalators and Moving Walks (4)
    14.31.00-Escalators (4)
    14.40.00-Lifts (3)
    14.90.00-Other Conveying Equipment (4)

21.00.00-Fire Suppression

    21.05.23-General-duty Valves for Water-based Fire-suppression Piping (540)
    21.11.16-Facility Fire Hydrants (1)
    21.12.13-Fire-suppression Hoses and Nozzles (2)
    21.13.00-Fire-suppression Sprinkler Systems (1)
    21.20.00-Fire-extinguishing Systems (10)
    21.21.00-Carbon-dioxide Fire-extinguishing Systems (10)
    21.21.16-Carbon-dioxide Fire-extinguishing Equipment (10)
    21.22.00-Clean-agent Fire-extinguishing Systems (10)
    21.22.16-Clean-agent Fire-extinguishing Equipment (10)
    21.23.00-Wet-Chemical Fire-extinguishing Systems (10)
    21.23.16-Wet-Chemical Fire-extinguishing Equipment (10)
    21.24.00-Dry-Chemical Fire-extinguishing Systems (10)
    21.24.16-Dry-Chemical Fire-extinguishing Equipment (10)
    21.30.00-Fire Pumps (87)
    21.40.00-Fire-suppression Water Storage (22)

22.00.00-Plumbing

    22.05.23-General-duty Valves for Plumbing Piping (540)
    22.05.73-Facility Drainage Manholes (3)
    22.11.00-Facility Water Distribution (59)
    22.11.23-Domestic Water Pumps (364)
    22.11.23.13-Domestic- Water Packaged Booster Pumps (1)
    22.13.00-Facility Sanitary Sewerage (3)
    22.13.13-Facility Sanitary Sewers (3)
    22.13.19.13-Sanitary Drains (3)
    22.13.19.23-Fats, Oils, and Grease Disposal Systems (59)
    22.13.26-Sanitary Waste Separators (7)
    22.13.29-Sanitary Sewerage Pumps (364)
    22.13.36-Packaged, Wastewater Pump Units (364)
    22.14.00-Facility Storm Drainage (3)
    22.14.26-Facility Storm Drains (3)
    22.31.00-Domestic Water Softeners (18)
    22.31.13-Residential Domestic Water Softeners (18)
    22.31.16-Commercial Domestic Water Softeners (18)
    22.40.00-Plumbing Fixtures (400)
    22.41.00-Residential Plumbing Fixtures (400)
    22.41.13-Residential Water Closets, Urinals, and Bidets (332)
    22.41.16-Residential Lavatories and Sinks (282)
    22.41.19-Residential Bathtubs (240)
    22.41.23-Residential Shower Receptors and Basins (22)
    22.41.39-Residential Faucets, Supplies, and Trim (1027)
    22.42.00-Commercial Plumbing Fixtures (400)
    22.42.13-Commercial Water Closets, Urinals, and Bidets (332)
    22.42.16-Commercial Lavatories and Sinks (282)
    22.42.19-Commercial Bathtubs (240)
    22.42.23-Commercial Shower Receptors and Basins (22)
    22.42.39-Commercial Faucets, Supplies, and Trim (1027)
    22.43.00-Healthcare Plumbing Fixtures (400)
    22.43.13-Healthcare Water Closets (332)
    22.43.16-Healthcare Sinks (282)
    22.43.19-Healthcare Bathtubs and Showers (116)
    22.43.23-Healthcare Shower Receptors and Basins (22)
    22.43.39-Healthcare Faucets (1027)
    22.45.16-Eyewash Equipment (69)
    22.46.00-Security Plumbing Fixtures (9)
    22.46.13-Security Water Closets and Urinals (332)
    22.46.16-Security Lavatories and Sinks (282)
    22.46.39-Security Faucets, Supplies, and Trim (1027)
    22.47.00-Drinking Fountains and Water Coolers (45)
    22.47.13-Drinking Fountains (45)
    22.50.00-Pool and Fountain Plumbing Systems (400)
    22.51.00-Swimming Pool Plumbing Systems (400)
    22.51.19-Swimming Pool Water Treatment Equipment (27)
    22.52.00-Fountain Plumbing Systems (45)
    22.52.19-Fountain Water Treatment Equipment (27)
    22.66.53-Laboratory Chemical-waste and Vent Piping (56)
    22.67.19-Processed Water Equipment for Laboratory and Healthcare Facilities (27)

23.00.00-Heating, Ventilating, and Air-Conditioning (HVAC)

    23.05.23-General-duty Valves for HVAC Piping (540)
    23.09.13.33-Control Valves (127)
    23.23.13-Refrigerant Piping Valves (540)
    23.25.00-HVAC Water Treatment (27)
    23.25.13-Water Treatment for Closed-loop Hydronic Systems (27)
    23.25.16-Water Treatment for Open Hydronic Systems (27)
    23.25.19-Water Treatment for Steam System Feedwater (27)
    23.25.23-Water Treatment for Humidification Steam System Feedwater (27)
    23.33.00-Air Duct Accessories (45)
    23.33.13-Dampers (184)
    23.33.13.16-Fire Dampers (78)
    23.33.33-Duct-mounting Access Doors (45)
    23.34.00-HVAC Fans (38)
    23.34.13-Axial HVAC Fans (18)
    23.34.16-Centrifugal HVAC Fans (30)
    23.34.23-HVAC Power Ventilators (3)
    23.34.33-Air Curtains (2)
    23.36.00-Air Terminal Units (48)
    23.36.13-Constant-Air-Volume Units (1)
    23.36.16-Variable-Air-Volume Units (25)
    23.37.00-Air Outlets and Inlets (123)
    23.37.13-Diffusers, Registers, and Grilles (93)
    23.37.23-HVAC Gravity Ventilators (4)
    23.37.23.13-HVAC Gravity Dome Ventilators (4)
    23.37.23.16-HVAC Gravity Louvered-penthouse Ventilators (4)
    23.37.23.19-HVAC Gravity Upblast Ventilators (4)
    23.50.00-Central Heating Equipment (266)
    23.52.00-Heating Boilers (9)
    23.52.16-Condensing Boilers (10)
    23.52.16.13-Stainless-steel Condensing Boilers (10)
    23.52.16.16-Aluminum Condensing Boilers (10)
    23.52.23-Cast-iron Boilers (9)
    23.52.33.13-Finned Water-tube Boilers (3)
    23.53.13-Boiler Feedwater Pumps (364)
    23.54.00-Furnaces (1)
    23.55.33-Fuel-fired Unit Heaters (52)
    23.55.33.13-Oil-fired Unit Heaters (52)
    23.55.33.16-Gas-fired Unit Heaters (52)
    23.56.13-Heating Solar Collectors (2)
    23.57.00-Heat Exchangers for HVAC (10)
    23.63.00-Refrigerant Condensers (6)
    23.64.00-Packaged Water Chillers (22)
    23.64.26-Rotary-screw Water Chillers (3)
    23.65.00-Cooling Towers (2)
    23.70.00-Central HVAC Equipment (169)
    23.74.00-Packaged Outdoor HVAC Equipment (169)
    23.80.00-Decentralized HVAC Equipment (169)
    23.81.16-Room Air-Conditioners (1)
    23.81.26-Split-system Air-Conditioners (1)
    23.81.46-Water-source Unitary Heat Pumps (16)
    23.82.19-Fan Coil Units (62)
    23.82.29-Radiators (2)
    23.82.33-Convectors (2)
    23.82.39-Unit Heaters (52)
    23.84.00-Humidity Control Equipment (28)
    23.84.13-Humidifiers (28)

25.00.00-Integrated Automation

    25.05.28.36-Cable Trays for Integrated Automation (71)
    25.10.00-Integrated Automation Network Equipment (75)
    25.35.19-Integrated Automation Control Valves (127)

26.00.00-Electrical

    26.05.13-Medium-voltage Cables (1)
    26.05.19-Low-voltage Electrical Power Conductors and Cables (1)
    26.05.33-Raceway and Boxes for Electrical Systems (109)
    26.05.36-Cable Trays for Electrical Systems (71)
    26.09.13-Electrical Power Monitoring and Control (9)
    26.09.23-Lighting Control Devices (77)
    26.12.00-Medium-voltage Transformers (9)
    26.13.00-Medium-voltage Switchgear (2)
    26.18.00-Medium-voltage Circuit Protection Devices (1)
    26.22.00-Low-voltage Transformers (9)
    26.23.00-Low-voltage Switchgear (2)
    26.27.00-Low-voltage Distribution Equipment (17)
    26.28.00-Low-voltage Circuit Protective Devices (1)
    26.31.00-Photovoltaic Collectors (2)
    26.32.13-Engine Generators (9)
    26.33.33-Static Power Converters (5)
    26.50.00-Lighting (3201)
    26.51.00-Interior Lighting (3201)
    26.51.13-Interior Lighting Fixtures, Lamps, and Ballasts (3201)
    26.52.00-Emergency Lighting (63)
    26.55.00-Special Purpose Lighting (5)
    26.56.13-Lighting Poles and Standards (1)

27.00.00-Communications

    27.05.28.36-Cable Trays for Communications Systems (71)
    27.05.46-Utility Poles for Communications Systems (2)
    27.20.00-Data Communications (75)
    27.21.00-Data Communications Network Equipment (75)
    27.22.00-Data Communications Hardware (2)
    27.24.00-Data Communications Peripheral Data Equipment (2)
    27.32.00-Voice Communications Telephone Sets, Facsimiles and Modems (1)
    27.40.00-Audio-video Communications (108)
    27.41.00-Audio-video Systems (108)

28.00.00-Electronic Safety and Security

    28.05.13-Conductors and Cables for Electronic Safety and Security (1)
    28.05.13.13-Cctv Communications Conductors and Cables (1)
    28.05.13.16-Access Control Communications Conductors and Cables (1)
    28.05.13.19-Intrusion Detection Communications Conductors and Cables (1)
    28.05.13.23-Fire Alarm Communications Conductors and Cables (1)
    28.05.28.36-Cable Trays for Electronic Safety and Security (71)
    28.13.53-Security Access Detection (38)
    28.23.00-Video Surveillance (118)
    28.31.63.13-Fire Alarm Horns and Strobes (2)
    28.40.00-Electronic Monitoring and Control (9)

31.00.00-Earthwork

    31.62.00-Driven Piles (2)
    31.62.13-Concrete Piles (2)
    31.62.13.13-Cast- In-place Concrete Piles (2)
    31.62.13.16-Concrete Displacement Piles (2)
    31.62.13.19-Precast Concrete Piles (2)
    31.62.13.23-Prestressed Concrete Piles (2)
    31.62.13.26-Pressure-injected Footings (2)
    31.62.16-Steel Piles (2)
    31.62.16.13-Sheet Steel Piles (2)
    31.62.16.16-Steel H Piles (2)
    31.62.16.19-Unfilled Tubular Steel Piles (2)
    31.62.19-Timber Piles (2)
    31.62.23-Composite Piles (2)
    31.62.23.13-Concrete-filled Steel Piles (2)
    31.62.23.16-Wood and Cast-in-place Concrete Piles (2)

32.00.00-Exterior Improvements

    32.16.00-Curbs and Gutters (1)
    32.16.13-Concrete Curbs and Gutters (1)
    32.16.19-Asphalt Curbs (1)
    32.16.40-Stone Curbs (1)
    32.16.40.13-Manufactured Stone Curbs (1)
    32.18.00-Athletic and Recreational Surfacing (4)
    32.18.13-Synthetic Grass Surfacing (4)
    32.18.23-Athletic Surfacing (4)
    32.18.23.13-Baseball Field Surfacing (4)
    32.18.23.16-Natural Baseball Field Surfacing (4)
    32.18.23.19-Synthetic Baseball Field Surfacing (4)
    32.18.23.23-Field Sport Surfacing (4)
    32.18.23.26-Natural Field Sport Surfacing (4)
    32.18.23.29-Synthetic Field Sport Surfacing (4)
    32.18.23.33-Running Track Surfacing (4)
    32.18.23.36-Natural Running Track Surfacing (4)
    32.18.23.39-Synthetic Running Track Surfacing (4)
    32.18.23.43-Recreational Court Surfacing (4)
    32.18.23.53-Tennis Court Surfacing (4)
    32.18.23.56-Natural Tennis Court Surfacing (4)
    32.18.23.59-Synthetic Tennis Court Surfacing (4)
    32.31.00-Fences and Gates (5)
    32.31.23-Plastic Fences and Gates (5)
    32.31.26-Wire Fences and Gates (5)
    32.31.29-Wood Fences and Gates (5)
    32.35.00-Screening Devices (31)
    32.35.13-Screens and Louvers (28)
    32.35.16-Sound Barriers (3)
    32.93.00-Plants (101)
    32.93.23-Plants and Bulbs (26)
    32.93.33-Shrubs (13)
    32.94.00-Planting Accessories (18)
    32.94.33-Planters (1)

33.00.00-Utilities

    33.12.16-Water Utility Distribution Valves (540)
    33.12.19-Water Utility Distribution Fire Hydrants (1)
    33.16.00-Water Utility Storage Tanks (6)
    33.16.13-Aboveground Water Utility Storage Tanks (6)
    33.16.13.13-Steel Aboveground Water Utility Storage Tanks (6)
    33.16.13.16-Prestressed Concrete Aboveground Water Utility Storage Tanks (6)
    33.16.16-Underground Water Utility Storage Tanks (6)
    33.16.19-Elevated Water Utility Storage Tanks (6)
    33.39.13-Sanitary Utility Sewerage Manholes, Frames, and Covers (3)
    33.40.00-Storm Drainage Utilities (3)
    33.44.00-Storm Utility Water Drains (3)
    33.46.00-Subdrainage (4)
    33.49.00-Storm Drainage Structures (3)
    33.49.13-Storm Drainage Manholes, Frames, and Covers (3)
    33.51.00-Natural-gas Distribution (59)
    33.52.00-Liquid Fuel Distribution (59)
    33.52.13-Fuel-oil Distribution (59)
    33.52.16-Gasoline Distribution (59)
    33.52.19-Diesel Fuel Distribution (59)
    33.52.43-Aviation Fuel Distribution (59)
    33.71.73.33-Electric Meters (2)
    33.72.33.33-Raceway and Boxes for Utility Substations (109)
    33.72.33.36-Cable Trays for Utility Substations (71)
    33.73.00-Utility Transformers (9)

34.00.00-Transportation

    34.13.00-Funiculars (3)
    34.21.19-Traction Power Switchgear (2)
    34.23.23-Overhead Traction Power Cables (1)
    34.52.16.13-Vehicle Ticket Vending Machines (2)
    34.54.16.13-Passenger Ticket Vending Machines (2)
    34.71.13-Vehicle Barriers (9)
    34.71.13.19-Vehicle Traffic Barriers (9)
    34.75.13.13-Active Vehicle Barriers (9)
    34.80.00-Bridges (50)

35.00.00-Waterway and Marine Construction

    35.20.19.13-Hydraulic Butterfly Valves (1)
    35.20.19.23-Hydraulic Regulating Valves (4)

40.00.00-Process Integration

    40.05.13.13-Steel Process Piping (59)
    40.05.13.16-Lined Or Internally-Coated Steel Process Piping (59)
    40.05.13.19-Stainless-steel Process Piping (59)
    40.05.13.23-Aluminum Alloys Process Piping (59)
    40.05.13.33-Brass, Bronze, Copper, and Copper Alloys Process Piping (59)
    40.05.13.43-Nickel and Nickel Alloys Process Piping (59)
    40.05.13.53-Ductile, Malleable, and Cast Iron Alloys Process Piping (59)
    40.05.13.63-Titanium and Titanium Alloys Process Piping (59)
    40.05.13.73-Plastic Process Piping (59)
    40.05.13.76-Fiberglass-reinforced Plastic and Resins Process Piping (59)
    40.05.13.93-Other Metals Process Piping (59)
    40.05.23.13-Carbon Steel Process Valves (540)
    40.05.23.16-Low and Intermediate Alloy Steel Process Valves (540)
    40.05.23.19-Stainless-steel Process Valves (540)
    40.05.23.33-Brass and Iron Process Valves (540)
    40.05.23.43-Nickel and Nickel Alloys Steel Process Valves (540)
    40.05.23.73-Plastic and Plastic Lined Process Valves (540)
    40.05.23.93-Other Metals Process Valves (540)
    40.33.00-Bulk Materials Valves (540)
    40.33.19-Butterfly Bulk Materials Valves (1)
    40.91.00-Primary Process Measurement Devices (20)
    40.92.13-Primary Control Valves (127)
    40.92.13.13-Electrically-operated Primary Control Valves (127)
    40.92.13.29-Specialty Primary Control Valves (127)

41.00.00-Material Processing and Handling Equipment

    41.12.00-Bulk Material Conveying Equipment (4)
    41.12.13-Bulk Material Conveyors (4)
    41.21.00-Conveyors (4)
    41.21.23-Piece Material Conveyors (4)
    41.22.13-Cranes (1)
    41.22.13.29-Specialty Cranes (1)
    41.36.29-Manufacturing Measurement and Testing Equipment (20)

42.00.00-Process Heating, Cooling, and Drying Equipment

    42.10.00-Process Heating Equipment (60)
    42.13.00-Industrial Heat Exchangers and Recuperators (10)
    42.14.00-Industrial Furnaces (1)
    42.21.00-Process Cooling Towers (2)
    42.21.13-Open-Circuit Process Cooling Towers (2)
    42.21.16-Closed-Circuit Process Cooling Towers (2)

43.00.00-Process Gas and Liquid Handling, Purification, and Storage Equipment

    43.11.13-Gas Handling Fans (38)
    43.11.13.13-Axial Gas Handling Fans (18)
    43.11.13.16-Centrifugal Gas Handling Fans (30)
    43.21.00-Liquid Pumps (364)
    43.22.43-Liquid Filters (14)
    43.31.00-Gas and Liquid Purification Filtration Equipment (14)
    43.31.13-Gas and Liquid Purification Filters (14)
    43.40.00-Gas and Liquid Storage (7)
    43.41.00-Gas and Liquid Storage Equipment (7)

44.00.00-Pollution Control Equipment

    44.11.16-Industrial Dust Collectors (1)
    44.40.00-Water Treatment Equipment (27)
    44.41.00-Packaged Water Treatment (27)
    44.42.00-General Water Treatment Equipment (27)
    44.43.13-Water Filters (14)
    44.46.13-Sludge Conveyors (4)