Thứ Bảy, 15 tháng 2, 2014

REVIT - KHỐNG CHẾ HIỂN THỊ

[Design option]
cấu kiện thuộc option nào và được show tại view nào?

[Discipline]
đang làm việc ở bộ môn nào?
view này set về bộ môn nào?
cấu kiện được gán về bộ môn nào? VD: "discipline structural usage"

[Family visibility]
family với chế độ chi tiết hơn không hiện lên ở "coarse view level"
family visibility được hiển thị tại view nào? (section, elevation, 3d, view)
family được hiển thị ở "visible view's detail level" (coarse, medium, fine)

[Group]
element loại trừ ra khỏi group
group ngoài object hosted

[Line work]
model line / drafting line được chuyển hoán đổi tuỳ theo view type
người thiết kế tự ý thay thế "linework tool override"

[Linked file]
không tải "linked file not loaded"
tự ý điều chỉnh hiển thị "linked files customize override visible"

[None geometry]
sự cố về (room, space) not space
xoá đường viền của area view dẫn đến thay đổi hiển thị "areas boundaries line work has been deleted"
xoá view tạo từ areas view "areas boundaries has been deleted in view"

[Part]
kiểm tra show những gì của part khi tạo part "show "part / original / both" in the view"

[Phase]
khống chế hiển thị từ "phase view"
những gì được lọc để hiển thị tại "phase filter"
đặt hệ thống hiển thị "phase settings"
cấu kiện được set ở phasing nào?

[System flatform]
view loại nào nhìn thế nào "view type"
ngoài phạm vi giới hạn cho phép "out of space limited"
ngoài phạm vi của "view range"
mặt bằng được điều chỉnh hiện thị "plan region" cho các view range khác nhau
coarse view chỉ nhìn được có thế thôi
detail view visible
chú ý bài viết nháp đừng sao chép
khống chế ẩn hiện ở tỷ lệ nào "hide at scales coarser than"
tham số khống chế hiển thị "set parameter visible"
giới hạn của datums đến đâu? sẽ bị giới hạn hiển thị?
vật thể và phi vật thể hiển thị ra sao "geometries / none geometries"
detailed item không hiện ở 3d view
detailed line cũng không hiện ở 3d view
mass 'Show Mass' với hiển thị riêng
energy model được đặt hiển thị riêng
object style sẽ khống chế hiển thị của cấu kiện hoặc subcategory
legend hệ thống riêng biệt

[View control]
element bị khống chế hiển thị "override element hide in view"
người làm việc khống chế ẩn hiện tại “Reveal Hidden Elements in view”
khống chế hiển thị theo phân loại "category / subcategory hidden in the view"
bị khống chế hiện thị trong giới hạn của "scope boxes"
ngoài vùng trình bầy "crop view region"
annotation ngoài vùng trình bầy "crop view region"
phân loại lọc element để khống chế hiển thị "visibility filter in view"
ngoài tầm xa của tầm nhìn sections, elevation, 3d, v.v "far clip view depth"
các loại view có thể khống chế "view range" khác nhau

[Visibility graphic overriden]
khống chế hiển thị các "elements" categories
khống chế hiển thị phân loại các "elements categories"
lọc để khống chế hiển thị "filter element"

[Workset]
workset not loaded
workset not opened
workser not show
khống chế hiển thị tại view "workset not visible in the view"
workset không tải lên linked file
workset bị khống chế hiển thị trên linked file
workset bị khống chế hiển thị "override"

[Oi gioi oi]
loạn cào cào chồng chéo mất khả năng khống chế "overlaping"
bị che khuất bởi fill pattern, masking region, element component v.v "obscured by another element"
visible extents limited :P

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Đọc giả dùng mã html để tùy chỉnh kiểu chữ bình luận của quý vị như: <b> <i> and <ul>