Thứ Ba, 25 tháng 2, 2014

From Autodesk Revit Wiki Help - mẹo làm cho tiện và nhanh

1. Phải chuột tại Project Browser ở Legends, Schedules/Quantities and Families, Sheets
để các thao tác tiện hơn so với chọn ribbon


2. Đặt hiển thị nửa trong suốt cho đối tượng chọn, bạn sẽ nhìn thấu những gì xuyên qua nó để cho việc theo dõi và quan sát tốt hơn


3. Lưu toàn bộ Family của Dự án đang làm thành 1 bộ thư viện bằng cách: Saving all Families \ Export Family Types
Save-as > Library > Family > .
4. Yêu cầu tham gia làm việc nhóm với Editing Requests ngay tại status bar. người yêu cầu và người chấp thuận dễ dàng với thao tác grant/deny/retract


(Autodesk Revit Wiki Help Source)

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Đọc giả dùng mã html để tùy chỉnh kiểu chữ bình luận của quý vị như: <b> <i> and <ul>