Thứ Hai, 30 tháng 6, 2014

AUTODESK POINT LAYOUT
http://dotuanhanh.blogspot.com/2012/02/convert-point-cloud-data-to-bim.html

http://dotuanhanh.blogspot.com/2012/01/autodesk-labs-point-cloud-feature.html

REVIT USER INTERFACE - AUTO APPLY DISABLE

Vấn đề:

Khi thao tác nhập thông tin trên các loại giao diện của Revit, những ô nhập liệu thường tự động thoát mỗi khi đưa chuột ra ngoài, như vậy có thể là tiện hoặc bất tiện với người dùng, với tôi thì việc đó là bất tiện.
VD: tôi muốn nhập một số dài cỡ 10000 tại giá trị chiều cao của toà nhà ngay trên Revit Option Bar User Interface, tôi mới gõ đến 10 là đã "Finish" (tôi muốn đổi điều này)

Giải quyết:

Tìm các loại Revit INI và mở nó ra như là ở: Revit.INI(mở bằng phần soạn thảo chữ đơn giản như là Notepad, Workpad v.v
vd: C:\ProgramData\Autodesk\RVT 2015\UserDataCache\

Tai phần nội dung, bạn hãy tìm sửa hoặc chưa có thì thêm nội dung sau:

[UserInterface]
DisableMppAutoApply=1

Chân thành cảm ơn tác giả của bài viết tại Autodesk Revit Help

Thứ Tư, 18 tháng 6, 2014

Revit 2015 UR3

Update Release 3 for Revit 2015 has been released to the App Manager. However, if the App Manager is not finding the update, you can download them directly from the links below:
Revit 2015
Revit Architecture 2015
Revit MEP 2015
Revit Structure 2015
Revit LT 2015 (64-bit)
Revit LT 2015 (32-bit)

nguồn http://revitclinic.typepad.com

Chủ Nhật, 15 tháng 6, 2014

MASTERFORMAT 2004 FOR LOOK UP & ARCHIVE


00.00.00-Procurement and Contracting Requirements

    00.31.21.16-Measured Drawing Information (7)

01.00.00-General Requirements

    01.58.00-Project Identification (3)

03.00.00-Concrete

    03.11.16-Architectural Cast-in Place Concrete Forming (3)
    03.15.13-Waterstops (2)
    03.20.00-Concrete Reinforcing (5)
    03.35.00-Concrete Finishing (42)
    03.41.23-Precast Concrete Stairs (27)
    03.51.00-Cast Roof Decks (6)
    03.51.13-Cementitious Wood Fiber Decks (6)
    03.51.16-Gypsum Concrete Roof Decks (6)
    03.60.00-Grouting (6)
    03.61.00-Cementitious Grouting (5)
    03.61.13-Dry-pack Grouting (5)
    03.62.00-Non-shrink Grouting (5)
    03.62.13-Non-metallic Non-shrink Grouting (5)
    03.62.16-Metallic Non-shrink Grouting (5)
    03.63.00-Epoxy Grouting (5)
    03.64.00-Injection Grouting (5)
    03.64.23-Epoxy Injection Grouting (5)

04.00.00-Masonry

    04.05.13-Masonry Mortaring (12)
    04.05.19-Masonry Anchorage and Reinforcing (18)
    04.05.19.16-Masonry Anchors (17)
    04.05.19.26-Masonry Reinforcing Bars (1)
    04.05.19.29-Stone Anchors (17)
    04.05.23-Masonry Accessories (46)
    04.05.23.19-Masonry Cavity Drainage, Weepholes, and Vents (4)
    04.20.00-Unit Masonry (29)
    04.21.00-Clay Unit Masonry (29)
    04.21.13-Brick Masonry (25)
    04.21.13.13-Brick Veneer Masonry (25)
    04.21.13.23-Surface-bonded Brick Masonry (25)
    04.21.16-Ceramic Glazed Clay Masonry (29)
    04.21.29-Terra Cotta Masonry (29)
    04.22.00-Concrete Unit Masonry (29)
    04.22.00.13-Concrete Unit Veneer Masonry (29)
    04.22.00.16-Surface-bonded Concrete Unit Masonry (29)
    04.22.19-Insulated Concrete Unit Masonry (29)
    04.22.23-Architectural Concrete Unit Masonry (29)
    04.22.23.13-Exposed Aggregate Concrete Unit Masonry (29)
    04.22.23.16-Fluted Concrete Unit Masonry (29)
    04.22.23.19-Molded-face Concrete Unit Masonry (29)
    04.22.23.23-Prefaced Concrete Unit Masonry (29)
    04.22.23.26-Sound-absorbing Concrete Unit Masonry (29)
    04.22.23.29-Split-face Concrete Unit Masonry (29)
    04.22.33-Interlocking Concrete Unit Masonry (29)
    04.23.00-Glass Unit Masonry (29)
    04.23.13-Vertical Glass Unit Masonry (29)
    04.24.00-Adobe Unit Masonry (29)
    04.24.13-Site-Cast Adobe Unit Masonry (29)
    04.24.16-Manufactured Adobe Unit Masonry (29)
    04.27.00-Multiple-wythe Unit Masonry (29)
    04.27.13-Composite Unit Masonry (29)
    04.27.23-Cavity Wall Unit Masonry (29)
    04.28.00-Concrete Form Masonry Units (29)
    04.28.13-Dry-stacked, Concrete-filled Masonry Units (29)
    04.28.23-Mortar-set, Concrete-filled Masonry Units (29)

05.00.00-Metals

    05.10.00-Structural Metal Framing (23)
    05.12.00-Structural Steel Framing (23)
    05.12.23-Structural Steel for Buildings (23)
    05.12.33-Structural Steel for Bridges (23)
    05.13.00-Structural Stainless-steel Framing (23)
    05.14.00-Structural Aluminum Framing (23)
    05.30.00-Metal Decking (7)
    05.31.00-Steel Decking (7)
    05.33.00-Aluminum Decking (7)
    05.36.00-Composite Metal Decking (7)
    05.36.13-Composite Steel Plate and Elastomer Decking (7)
    05.51.00-Metal Stairs (27)
    05.51.33-Metal Ladders (58)
    05.51.33.13-Vertical Metal Ladders (14)
    05.55.13-Metal Stair Treads (51)
    05.55.16-Metal Stair Nosings (3)
    05.71.00-Decorative Metal Stairs (27)

06.00.00-Wood, Plastics, and Composites

    06.11.00-Wood Framing (23)
    06.12.00-Structural Panels (2)
    06.14.00-Treated Wood Foundations (1)
    06.15.00-Wood Decking (7)
    06.15.19-Timber Decking (7)
    06.15.23-Laminated Wood Decking (7)
    06.16.23-Subflooring (35)
    06.16.26-Underlayment (35)
    06.17.33-Wood I-joists (6)
    06.40.00-Architectural Woodwork (30)
    06.40.13-Exterior Architectural Woodwork (30)
    06.40.23-Interior Architectural Woodwork (30)
    06.43.13-Wood Stairs (27)
    06.44.00-Ornamental Woodwork (30)
    06.44.19-Wood Grilles (10)
    06.44.26-Wood Cupolas (18)
    06.49.19-Exterior Wood Shutters (2)
    06.53.00-Plastic Decking (7)
    06.53.13-Solid Plastic Decking (7)
    06.64.00-Plastic Paneling (80)
    06.73.00-Composite Decking (7)

07.00.00-Thermal and Moisture Protection

    07.11.00-Dampproofing (1)
    07.13.00-Sheet Waterproofing (5)
    07.13.13-Bituminous Sheet Waterproofing (5)
    07.13.26-Self-adhering Sheet Waterproofing (5)
    07.13.52-Modified Bituminous Sheet Waterproofing (5)
    07.13.53-Elastomeric Sheet Waterproofing (5)
    07.13.54-Thermoplastic Sheet Waterproofing (5)
    07.19.00-Water Repellents (1)
    07.21.00-Thermal Insulation (35)
    07.21.13-Board Insulation (17)
    07.21.13.13-Foam Board Insulation (17)
    07.21.13.16-Fibrous Board Insulation (17)
    07.21.13.19-Mineral Board Insulation (17)
    07.21.16-Blanket Insulation (11)
    07.30.00-Steep Slope Roofing (140)
    07.31.00-Shingles and Shakes (13)
    07.31.13-Asphalt Shingles (13)
    07.31.13.13-Fiberglass-reinforced Asphalt Shingles (13)
    07.31.16-Metal Shingles (13)
    07.31.19-Mineral-fiber Cement Shingles (13)
    07.31.23-Porcelain Enamel Shingles (13)
    07.31.26-Slate Shingles (13)
    07.31.29-Wood Shingles and Shakes (13)
    07.31.29.13-Wood Shingles (13)
    07.31.29.16-Wood Shakes (13)
    07.31.33-Composite Rubber Shingles (13)
    07.31.53-Plastic Shakes (13)
    07.32.00-Roof Tiles (59)
    07.32.13-Clay Roof Tiles (59)
    07.32.16-Concrete Roof Tiles (59)
    07.32.19-Metal Roof Tiles (59)
    07.32.23-Mineral-fiber Cement Roof Tiles (59)
    07.32.26-Plastic Roof Tiles (59)
    07.32.29-Rubber Tiles/panels (59)
    07.41.00-Roof Panels (46)
    07.41.13-Metal Roof Panels (46)
    07.41.23-Wood Roof Panels (46)
    07.41.33-Plastic Roof Panels (46)
    07.41.43-Composite Roof Panels (46)
    07.41.63-Fabricated Roof Panel Assemblies (46)
    07.42.00-Wall Panels (80)
    07.42.13-Metal Wall Panels (80)
    07.42.23-Wood Wall Panels (80)
    07.42.33-Plastic Wall Panels (80)
    07.42.43-Composite Wall Panels (80)
    07.42.63-Fabricated Wall Panel Assemblies (80)
    07.44.13-Aggregate Coated Panels (80)
    07.44.16-Porcelain Enameled Faced Panels (80)
    07.44.53-Glass-fiber-reinforced Cementitious Panels (80)
    07.44.56-Mineral-fiber-reinforced Cementitious Panels (80)
    07.46.00-Siding (17)
    07.46.16-Aluminum Siding (17)
    07.46.19-Steel Siding (17)
    07.46.23-Wood Siding (17)
    07.46.26-Hardboard Siding (17)
    07.46.29-Plywood Siding (17)
    07.46.33-Plastic Siding (17)
    07.46.43-Composition Siding (17)
    07.46.46-Mineral-fiber Cement Siding (17)
    07.46.63-Fabricated Panel Assemblies With Siding (17)
    07.50.00-Membrane Roofing (1)
    07.51.00-Built-up Bituminous Roofing (1)
    07.51.13-Built-up Asphalt Roofing (1)
    07.51.13.13-Cold-applied Built-up Asphalt Roofing (1)
    07.51.16-Built-up Coal Tar Roofing (1)
    07.51.23-Glass-fiber-reinforced Asphalt Emulsion Roofing (1)
    07.52.00-Modified Bituminous Membrane Roofing (1)
    07.52.13-Atactic-polypropylene-modified Bituminous Membrane Roofing (1)
    07.52.16-Styrene-butadiene-styrene Modified Bituminous Membrane Roofing (1)
    07.52.19-Self-adhering Modified Bituminous Membrane Roofing (1)
    07.53.00-Elastomeric Membrane Roofing (1)
    07.53.13-Chlorinated-polyethylene Roofing (1)
    07.53.16-Chlorosulfonate-polyethylene Roofing (1)
    07.53.23-Ethylene-propylene-diene-monomer Roofing (1)
    07.53.29-Polyisobutylene Roofing (1)
    07.54.00-Thermoplastic Membrane Roofing (1)
    07.54.13-Copolymer-alloy Roofing (1)
    07.54.16-Ethylene-interpolymer Roofing (1)
    07.54.19-Polyvinyl-Chloride Roofing (1)
    07.54.23-Thermoplastic -polyolefin Roofing (1)
    07.54.26-Nitrile-butadiene-polymer Roofing (1)
    07.55.00-Protected Membrane Roofing (1)
    07.55.51-Built-up Bituminous Protected Membrane Roofing (1)
    07.55.52-Modified Bituminous Protected Membrane Roofing (1)
    07.55.53-Elastomeric Protected Membrane Roofing (1)
    07.55.54-Thermoplastic Protected Membrane Roofing (1)
    07.55.56-Fluid-applied Protected Membrane Roofing (1)
    07.55.56.13-Hot-applied Rubberized Asphalt Protected Membrane Roofing (1)
    07.55.63-Vegetated Protected Membrane Roofing (1)
    07.56.00-Fluid-applied Roofing (1)
    07.57.00-Coated Foamed Roofing (1)
    07.57.13-Sprayed Polyurethane Foam Roofing (1)
    07.58.00-Roll Roofing (1)
    07.61.00-Sheet Metal Roofing (46)
    07.61.13-Standing Seam Sheet Metal Roofing (46)
    07.61.16-Batten Seam Sheet Metal Roofing (46)
    07.61.19-Flat Seam Sheet Metal Roofing (46)
    07.61.91-Tinplate and Ternplate Roofing (46)
    07.71.00-Roof Specialties (19)
    07.71.13-Manufactured Copings (7)
    07.71.19-Manufactured Gravel Stops and Facias (8)
    07.71.23-Manufactured Gutters and Downspouts (4)
    07.72.00-Roof Accessories (4)
    07.72.23-Relief Vents (27)
    07.72.26-Ridge Vents (27)
    07.72.33-Roof Hatches (30)
    07.72.36-Smoke Vents (27)
    07.72.53-Snow Guards (3)
    07.81.00-Applied Fireproofing (78)
    07.82.00-Board Fireproofing (78)
    07.82.13-Calcium -silicate Board Fireproofing (78)
    07.82.16-Slag-fiber Board Fireproofing (78)
    07.84.00-Firestopping (27)
    07.84.13-Penetration Firestopping (11)
    07.84.13.13-Penetration Firestopping Mortars (11)
    07.84.13.16-Penetration Firestopping Devices (11)
    07.84.16-Annular Space Protection (11)
    07.84.23-Silicone Firestopping Foams (11)
    07.84.26-Thermal Barriers for Plastics (11)
    07.84.43-Fire-resistant Joint Sealants (40)
    07.84.53-Building Perimeter Firestopping (11)
    07.90.00-Joint Protection (7)
    07.91.00-Preformed Joint Seals (5)
    07.91.13-Compression Seals (1)
    07.92.00-Joint Sealants (40)
    07.92.13-Elastomeric Joint Sealants (40)
    07.92.16-Rigid Joint Sealants (40)
    07.92.19-Acoustical Joint Sealants (40)
    07.95.63-Bridge Expansion Joint Cover Assemblies (50)

08.00.00-Openings

    08.10.00-Doors and Frames (101)
    08.11.00-Metal Doors and Frames (101)
    08.11.16-Aluminum Doors and Frames (101)
    08.11.19-Stainless-steel Doors and Frames (101)
    08.11.23-Bronze Doors and Frames (101)
    08.11.73-Sliding Metal Firedoors (18)
    08.12.00-Metal Frames (132)
    08.12.16-Aluminum Frames (132)
    08.12.19-Stainless-steel Frames (132)
    08.12.23-Bronze Frames (132)
    08.13.00-Metal Doors (449)
    08.13.16-Aluminum Doors (449)
    08.13.19-Stainless-steel Doors (449)
    08.13.23-Bronze Doors (449)
    08.13.73-Sliding Metal Doors (110)
    08.13.76-Bifolding Metal Doors (1)
    08.14.00-Wood Doors (449)
    08.14.13-Carved Wood Doors (449)
    08.14.16-Flush Wood Doors (449)
    08.14.23-Clad Wood Doors (449)
    08.14.23.13-Metal-faced Wood Doors (449)
    08.14.23.16-Plastic-laminate-faced Wood Doors (449)
    08.14.23.19-Molded-hardboard-faced Wood Doors (449)
    08.14.29-Prefinished Wood Doors (449)
    08.14.66-Wood Screen Doors (1)
    08.14.73-Sliding Wood Doors (110)
    08.14.76-Bifolding Wood Doors (1)
    08.15.00-Plastic Doors (449)
    08.15.13-Laminated Plastic Doors (449)
    08.15.16-Solid Plastic Doors (449)
    08.15.66-Plastic Screen Doors (1)
    08.15.73-Sliding Plastic Doors (110)
    08.15.76-Bifolding Plastic Doors (1)
    08.16.00-Composite Doors (449)
    08.16.13-Fiberglass Doors (449)
    08.16.73-Sliding Composite Doors (110)
    08.16.76-Bifolding Composite Doors (1)
    08.31.00-Access Doors and Panels (69)
    08.32.00-Sliding Glass Doors (110)
    08.32.13-Sliding Aluminum -framed Glass Doors (110)
    08.32.16-Sliding Plastic-framed Glass Doors (110)
    08.32.19-Sliding Wood-framed Glass Doors (110)
    08.33.13-Coiling Counter Doors (21)
    08.33.23-Overhead Coiling Doors (21)
    08.33.33-Side Coiling Doors (21)
    08.34.13-Cold Storage Doors (7)
    08.34.73-Sound Control Door Assemblies (1)
    08.35.13-Folding Doors (10)
    08.35.13.13-Accordion Folding Doors (10)
    08.35.13.23-Folding Fire Doors (18)
    08.35.13.33-Panel Folding Doors (10)
    08.35.16-Folding Grilles (1)
    08.35.16.13-Accordion Folding Grilles (1)
    08.38.00-Traffic Doors (3)
    08.38.13-Flexible Strip Doors (3)
    08.38.16-Flexible Traffic Doors (3)
    08.38.19-Rigid Traffic Doors (3)
    08.41.00-Entrances and Storefronts (25)
    08.41.13-Aluminum -framed Entrances and Storefronts (25)
    08.41.16-Bronze-framed Entrances and Storefronts (25)
    08.41.19-Stainless-steel-framed Entrances and Storefronts (25)
    08.41.23-Steel-framed Entrances and Storefronts (25)
    08.41.26-All-glass Entrances and Storefronts (25)
    08.42.29-Automatic Entrances (5)
    08.42.29.13-Folding Automatic Entrances (5)
    08.42.29.23-Sliding Automatic Entrances (5)
    08.42.29.33-Swinging Automatic Entrances (5)
    08.42.43-Intensive Care Unit/critical Care Unit Entrances (1)
    08.43.00-Storefronts (25)
    08.43.13-Aluminum -framed Storefronts (25)
    08.43.16-Bronze-framed Storefronts (25)
    08.43.19-Stainless-steel-framed Storefronts (25)
    08.43.23-Steel-framed Storefronts (25)
    08.43.26-All-glass Storefronts (25)
    08.43.29-Sliding Storefronts (25)
    08.44.13-Glazed Aluminum Curtain Walls (474)
    08.44.16-Glazed Bronze Curtain Walls (474)
    08.44.19-Glazed Stainless-steel Curtain Walls (474)
    08.44.26-Structural Glass Curtain Walls (474)
    08.44.33-Sloped Glazing Assemblies (2)
    08.45.00-Translucent Wall and Roof Assemblies (2)
    08.50.00-Windows (614)
    08.51.00-Metal Windows (614)
    08.51.13-Aluminum Windows (614)
    08.51.16-Bronze Windows (614)
    08.51.19-Stainless-steel Windows (614)
    08.51.23-Steel Windows (614)
    08.52.00-Wood Windows (614)
    08.53.00-Plastic Windows (614)
    08.53.13-Vinyl Windows (614)
    08.54.00-Composite Windows (614)
    08.54.13-Fiberglass Windows (614)
    08.56.19-Pass Windows (1)
    08.56.53-Security Windows (1)
    08.56.73-Sound Control Windows (2)
    08.62.00-Unit Skylights (27)
    08.62.13-Domed Unit Skylights (1)
    08.63.00-Metal-framed Skylights (27)
    08.63.13-Domed Metal-framed Skylights (1)
    08.64.00-Plastic-framed Skylights (27)
    08.67.00-Skylight Protection and Screens (20)
    08.71.00-Door Hardware (20)
    08.71.13-Automatic Door Operators (11)
    08.71.53-Security Door Hardware (20)
    08.71.63-Detention Door Hardware (20)
    08.78.00-Special Function Hardware (20)
    08.79.00-Hardware Accessories (20)
    08.80.00-Glazing (94)
    08.81.00-Glass Glazing (94)
    08.81.13-Decorative Glass Glazing (2)
    08.83.00-Mirrors (2)
    08.83.16-Mirrored Plastic Glazing (3)
    08.84.00-Plastic Glazing (94)
    08.84.13-Decorative Plastic Glazing (2)
    08.85.00-Glazing Accessories (23)
    08.87.13-Solar Control Films (2)
    08.87.53-Security Films (1)
    08.88.53-Security Glazing (1)
    08.95.00-Vents (27)

09.00.00-Finishes

    09.22.36-Lath (2)
    09.22.36.13-Gypsum Lath (2)
    09.22.36.23-Metal Lath (2)
    09.29.00-Gypsum Board (108)
    09.30.00-Tiling (219)
    09.30.13-Ceramic Tiling (219)
    09.30.16-Quarry Tiling (219)
    09.30.19-Paver Tiling (219)
    09.30.23-Glass Mosaic Tiling (219)
    09.30.26-Plastic Tiling (219)
    09.30.29-Metal Tiling (219)
    09.30.33-Stone Tiling (219)
    09.50.00-Ceilings (266)
    09.51.00-Acoustical Ceilings (62)
    09.51.13-Acoustical Panel Ceilings (62)
    09.51.23-Acoustical Tile Ceilings (62)
    09.51.33-Acoustical Metal Pan Ceilings (62)
    09.51.33.13-Acoustical Snap- In Metal Pan Ceilings (62)
    09.51.53-Direct-applied Acoustical Ceilings (62)
    09.53.00-Acoustical Ceiling Suspension Assemblies (15)
    09.53.13-Curved Profile Ceiling Suspension Assemblies (15)
    09.53.23-Metal Acoustical Ceiling Suspension Assemblies (15)
    09.53.33-Plastic Acoustical Ceiling Suspension Assemblies (15)
    09.54.00-Specialty Ceilings (266)
    09.54.23-Linear Metal Ceilings (18)
    09.54.26-Linear Wood Ceilings (18)
    09.54.33-Decorative Panel Ceilings (266)
    09.57.00-Special Function Ceilings (266)
    09.60.00-Flooring (350)
    09.62.00-Specialty Flooring (350)
    09.62.29-Cork Flooring (45)
    09.64.00-Wood Flooring (350)
    09.64.53-Resilient Wood Flooring Assemblies (45)
    09.64.66-Wood Athletic Flooring (25)
    09.65.00-Resilient Flooring (45)
    09.65.16.13-Linoleum Flooring (45)
    09.65.19-Resilient Tile Flooring (45)
    09.65.33-Conductive Resilient Flooring (45)
    09.65.36-Static-Control Resilient Flooring (45)
    09.65.36.13-Static-dissipative Resilient Flooring (45)
    09.65.36.16-Static-resistant Resilient Flooring (45)
    09.65.66-Resilient Athletic Flooring (45)
    09.68.00-Carpeting (229)
    09.68.13-Tile Carpeting (229)
    09.68.16-Sheet Carpeting (229)
    09.69.00-Access Flooring (2)
    09.69.13-Rigid-grid Access Flooring (350)
    09.69.16-Snap-on Stringer Access Flooring (2)
    09.69.19-Stringerless Access Flooring (2)
    09.72.00-Wall Coverings (5)
    09.72.13-Cork Wall Coverings (5)
    09.72.16-Vinyl-Coated Fabric Wall Coverings (5)
    09.72.19-Textile Wall Coverings (5)
    09.74.13-Wood Wall Coverings (5)
    09.75.00-Stone Facing (73)
    09.76.00-Plastic Blocks (73)
    09.77.00-Special Wall Surfacing (5)
    09.81.00-Acoustic Insulation (29)
    09.81.13-Acoustic Board Insulation (20)
    09.81.16-Acoustic Blanket Insulation (5)
    09.84.26-Moveable Sound-reflective Panels (29)
    09.96.00-High-performance Coatings (21)
    09.97.00-Special Coatings (1)
    09.97.13-Steel Coatings (10)
    09.97.13.13-Interior Steel Coatings (10)
    09.97.13.23-Exterior Steel Coatings (10)

10.00.00-Specialties

    10.11.00-Visual Display Surfaces (15)
    10.14.00-Signage (3)
    10.17.00-Telephone Specialties (3)
    10.21.13-Toilet Compartments (3)
    10.21.13.13-Metal Toilet Compartments (3)
    10.21.13.16-Plastic-laminate-Clad Toilet Compartments (3)
    10.21.13.19-Plastic Toilet Compartments (3)
    10.21.13.23-Particleboard Toilet Compartments (3)
    10.21.13.40-Stone Toilet Compartments (3)
    10.21.23-Cubicles (34)
    10.21.23.13-Cubicle Curtains (1)
    10.21.23.16-Cubicle Track and Hardware (31)
    10.22.00-Partitions (164)
    10.22.19-Demountable Partitions (3)
    10.22.19.13-Demountable Metal Partitions (3)
    10.22.19.23-Demountable Wood Partitions (3)
    10.22.19.33-Demountable Plastic Partitions (3)
    10.22.19.43-Demountable Composite Partitions (3)
    10.22.19.53-Demountable Gypsum Partitions (3)
    10.22.26-Operable Partitions (50)
    10.22.26.13-Accordion Folding Partitions (50)
    10.22.26.23-Coiling Partitions (50)
    10.22.26.33-Folding Panel Partitions (50)
    10.22.26.43-Sliding Partitions (50)
    10.26.00-Wall and Door Protection (216)
    10.26.13-Corner Guards (79)
    10.26.16-Bumper Guards (23)
    10.26.16.13-Bumper Rails (10)
    10.26.16.16-Protective Corridor Handrails (23)
    10.26.23-Protective Wall Covering (4)
    10.26.33-Door and Frame Protection (7)
    10.28.23-Laundry Accessories (6)
    10.30.00-Fireplaces and Stoves (3)
    10.31.00-Manufactured Fireplaces (2)
    10.32.00-Fireplace Specialties (3)
    10.44.16-Fire Extinguishers (10)
    10.44.16.13-Portable Fire Extinguishers (10)
    10.44.16.16-Wheeled Fire Extinguisher Units (10)
    10.51.00-Lockers (16)
    10.51.13-Metal Lockers (16)
    10.51.16-Wood Lockers (16)
    10.51.23-Plastic -laminate-Clad Lockers (16)
    10.51.26-Plastic Lockers (16)
    10.51.26.13-Recycled Plastic Lockers (16)
    10.51.33-Glass Lockers (16)
    10.51.43-Wire Mesh Storage Lockers (16)
    10.51.53-Locker Room Benches (21)
    10.55.23-Mail Boxes (58)
    10.56.13-Metal Storage Shelving (1)
    10.56.16-Fabricated Wood Storage Shelving (1)
    10.56.19-Plastic Storage Shelving (1)
    10.56.19.13-Recycled Plastic Storage Shelving (1)
    10.56.23-Wire Storage Shelving (1)
    10.57.00-Wardrobe and Closet Specialties (41)
    10.57.13-Hat and Coat Racks (3)
    10.71.13.13-Exterior Shutters (2)
    10.73.16-Canopies (7)
    10.74.13-Exterior Clocks (1)
    10.74.23-Cupolas (18)
    10.81.00-Pest Control Devices (5)

11.00.00-Equipment

    11.12.00-Parking Control Equipment (1)
    11.12.33-Parking Gates (1)
    11.21.13-Cash Registers and Checking Equipment (2)
    11.21.23.13-Vending Machines (2)
    11.23.00-Commercial Laundry and Dry Cleaning Equipment (6)
    11.23.26-Commercial Washers and Extractors (2)
    11.28.00-Office Equipment (14)
    11.28.13-Computers (2)
    11.33.00-Retractable Stairs (15)
    11.40.00-Foodservice Equipment (64)
    11.41.00-Food Storage Equipment (35)
    11.41.23-Walk-in Coolers (14)
    11.41.26-Walk-in Freezers (4)
    11.42.00-Food Preparation Equipment (3)
    11.44.00-Food Cooking Equipment (53)
    11.44.13-Commercial Ranges (12)
    11.44.16-Commercial Ovens (32)
    11.46.00-Food Dispensing Equipment (8)
    11.46.13-Bar Equipment (4)
    11.48.13-Commercial Dishwashers (3)
    11.51.00-Library Equipment (4)
    11.51.23-Library Stack Systems (1)
    11.51.23.13-Metal Library Shelving (1)
    11.52.00-Audio-visual Equipment (108)
    11.52.13-Projection Screens (68)
    11.52.13.13-Fixed Projection Screens (68)
    11.52.13.16-Portable Projection Screens (68)
    11.52.13.19-Rear Projection Screens (68)
    11.52.16-Projectors (6)
    11.53.00-Laboratory Equipment (1)
    11.65.00-Athletic and Recreational Equipment (36)
    11.66.00-Athletic Equipment (36)
    11.66.23-Gymnasium Equipment (14)
    11.66.23.13-Basketball Equipment (1)
    11.66.23.53-Wall Padding (3)
    11.66.53-Gymnasium Dividers (7)
    11.68.23-Exterior Court Athletic Equipment (36)
    11.68.33-Athletic Field Equipment (36)
    11.70.00-Healthcare Equipment (50)
    11.72.00-Examination and Treatment Equipment (1)
    11.72.13-Examination Equipment (1)
    11.72.53-Treatment Equipment (1)
    11.74.00-Dental Equipment (1)
    11.80.00-Collection and Disposal Equipment (9)
    11.82.13-Solid Waste Bins (1)
    11.90.00-Other Equipment (9)

12.00.00-Furnishings

    12.23.00-Interior Shutters (2)
    12.24.00-Window Shades (30)
    12.24.13-Roller Window Shades (30)
    12.24.16-Pleated Window Shades (30)
    12.30.00-Casework (241)
    12.35.17-Bank Casework (241)
    12.35.25-Hospitality Casework (241)
    12.35.30-Residential Casework (241)
    12.35.30.13-Kitchen Casework (241)
    12.35.30.23-Bathroom Casework (241)
    12.35.30.43-Dormitory Casework (241)
    12.35.33-Utility Room Casework (241)
    12.35.50-Educational/library Casework (241)
    12.35.50.13-Educational Casework (241)
    12.35.50.53-Library Casework (241)
    12.35.53-Laboratory Casework (241)
    12.35.53.13-Metal Laboratory Casework (241)
    12.35.53.16-Plastic-laminate-Clad Laboratory Casework (241)
    12.35.53.19-Wood Laboratory Casework (241)
    12.35.53.23-Solid-plastic Laboratory Casework (241)
    12.35.70-Healthcare Casework (241)
    12.35.70.13-Hospital Casework (241)
    12.35.70.16-Nurse Station Casework (241)
    12.35.70.19-Exam Room Casework (241)
    12.35.70.74-Dental Casework (241)
    12.35.91-Religious Casework (241)
    12.44.16-Shower Curtains (4)
    12.46.19-Clocks (1)
    12.48.00-Rugs and Mats (22)
    12.48.13.13-Entrance Floor Mats (15)
    12.48.16-Entrance Floor Grilles (9)
    12.48.26-Entrance Tile (229)
    12.48.43-Floor Mats (15)
    12.48.53-Rugs (22)
    12.48.53.13-Runners (22)
    12.48.53.16-Oriental Rugs (22)
    12.50.00-Furniture (11)
    12.51.00-Office Furniture (312)
    12.51.16-Case Goods (4)
    12.51.16.13-Metal Case Goods (4)
    12.51.16.16-Wood Case Goods (4)
    12.51.16.19-Plastic-laminate-Clad Case Goods (4)
    12.51.19-Filing Cabinets (35)
    12.51.19.13-Lateral Filing Cabinets (35)
    12.51.19.16-Vertical Filing Cabinets (35)
    12.51.83-Custom Office Furniture (312)
    12.52.00-Seating (131)
    12.52.13-Chairs (32)
    12.52.83-Custom Seating (131)
    12.56.51.16-Study Carrels (2)
    12.56.53-Laboratory Furniture (1)
    12.56.70-Healthcare Furniture (11)
    12.58.00-Residential Furniture (11)
    12.58.19-Dining Tables and Chairs (4)
    12.58.23-Coffee Tables (1)
    12.58.29-Beds (10)
    12.59.00-Systems Furniture (33)
    12.59.19-Beam System Furniture (2)
    12.59.23-Desk System Furniture (6)
    12.59.83-Custom Systems Furniture (33)
    12.60.00-Multiple Seating (131)
    12.61.00-Fixed Audience Seating (30)
    12.63.00-Stadium and Arena Seating (131)
    12.63.23-Stadium and Arena Seats (131)
    12.67.23-Benches (21)
    12.90.00-Other Furnishings (11)
    12.92.00-Interior Planters and Artificial Plants (18)
    12.92.13-Interior Artificial Plants (101)
    12.92.33-Interior Planters (1)
    12.93.13-Bicycle Racks (17)
    12.93.23-Trash and Litter Receptors (13)
    12.93.33-Manufactured Planters (1)

13.00.00-Special Construction

    13.12.00-Fountains (45)
    13.12.13-Exterior Fountains (45)
    13.12.23-Interior Fountains (45)
    13.17.00-Tubs and Pools (2)
    13.17.13-Hot Tubs (2)
    13.28.00-Athletic and Recreational Special Construction (36)
    13.32.00-Space Frames (2)
    13.32.13-Metal Space Frames (2)
    13.32.23-Wood Space Frames (2)
    13.34.19-Metal Building Systems (1)
    13.34.23.13-Portable and Mobile Buildings (1)
    13.48.00-Sound, Vibration, and Seismic Control (9)
    13.48.13-Manufactured Sound and Vibration Control Components (9)
    13.48.23-Fabricated Sound and Vibration Control Assemblies (9)
    13.48.53-Manufactured Seismic Control Components (9)
    13.48.63-Fabricated Seismic Control Assemblies (9)
    13.50.00-Special Instrumentation (20)

14.00.00-Conveying Equipment (4)

    14.20.00-Elevators (8)
    14.21.00-Electric Traction Elevators (1)
    14.21.13-Electric Traction Freight Elevators (1)
    14.21.23-Electric Traction Passenger Elevators (1)
    14.21.33-Electric Traction Residential Elevators (1)
    14.21.43-Electric Traction Service Elevators (1)
    14.24.00-Hydraulic Elevators (1)
    14.24.13-Hydraulic Freight Elevators (1)
    14.24.23-Hydraulic Passenger Elevators (1)
    14.24.33-Hydraulic Residential Elevators (1)
    14.24.43-Hydraulic Service Elevators (1)
    14.28.00-Elevator Equipment and Controls (2)
    14.28.19-Elevator Equipment (2)
    14.28.19.13-Elevator Safety Equipment (2)
    14.30.00-Escalators and Moving Walks (4)
    14.31.00-Escalators (4)
    14.40.00-Lifts (3)
    14.90.00-Other Conveying Equipment (4)

21.00.00-Fire Suppression

    21.05.23-General-duty Valves for Water-based Fire-suppression Piping (540)
    21.11.16-Facility Fire Hydrants (1)
    21.12.13-Fire-suppression Hoses and Nozzles (2)
    21.13.00-Fire-suppression Sprinkler Systems (1)
    21.20.00-Fire-extinguishing Systems (10)
    21.21.00-Carbon-dioxide Fire-extinguishing Systems (10)
    21.21.16-Carbon-dioxide Fire-extinguishing Equipment (10)
    21.22.00-Clean-agent Fire-extinguishing Systems (10)
    21.22.16-Clean-agent Fire-extinguishing Equipment (10)
    21.23.00-Wet-Chemical Fire-extinguishing Systems (10)
    21.23.16-Wet-Chemical Fire-extinguishing Equipment (10)
    21.24.00-Dry-Chemical Fire-extinguishing Systems (10)
    21.24.16-Dry-Chemical Fire-extinguishing Equipment (10)
    21.30.00-Fire Pumps (87)
    21.40.00-Fire-suppression Water Storage (22)

22.00.00-Plumbing

    22.05.23-General-duty Valves for Plumbing Piping (540)
    22.05.73-Facility Drainage Manholes (3)
    22.11.00-Facility Water Distribution (59)
    22.11.23-Domestic Water Pumps (364)
    22.11.23.13-Domestic- Water Packaged Booster Pumps (1)
    22.13.00-Facility Sanitary Sewerage (3)
    22.13.13-Facility Sanitary Sewers (3)
    22.13.19.13-Sanitary Drains (3)
    22.13.19.23-Fats, Oils, and Grease Disposal Systems (59)
    22.13.26-Sanitary Waste Separators (7)
    22.13.29-Sanitary Sewerage Pumps (364)
    22.13.36-Packaged, Wastewater Pump Units (364)
    22.14.00-Facility Storm Drainage (3)
    22.14.26-Facility Storm Drains (3)
    22.31.00-Domestic Water Softeners (18)
    22.31.13-Residential Domestic Water Softeners (18)
    22.31.16-Commercial Domestic Water Softeners (18)
    22.40.00-Plumbing Fixtures (400)
    22.41.00-Residential Plumbing Fixtures (400)
    22.41.13-Residential Water Closets, Urinals, and Bidets (332)
    22.41.16-Residential Lavatories and Sinks (282)
    22.41.19-Residential Bathtubs (240)
    22.41.23-Residential Shower Receptors and Basins (22)
    22.41.39-Residential Faucets, Supplies, and Trim (1027)
    22.42.00-Commercial Plumbing Fixtures (400)
    22.42.13-Commercial Water Closets, Urinals, and Bidets (332)
    22.42.16-Commercial Lavatories and Sinks (282)
    22.42.19-Commercial Bathtubs (240)
    22.42.23-Commercial Shower Receptors and Basins (22)
    22.42.39-Commercial Faucets, Supplies, and Trim (1027)
    22.43.00-Healthcare Plumbing Fixtures (400)
    22.43.13-Healthcare Water Closets (332)
    22.43.16-Healthcare Sinks (282)
    22.43.19-Healthcare Bathtubs and Showers (116)
    22.43.23-Healthcare Shower Receptors and Basins (22)
    22.43.39-Healthcare Faucets (1027)
    22.45.16-Eyewash Equipment (69)
    22.46.00-Security Plumbing Fixtures (9)
    22.46.13-Security Water Closets and Urinals (332)
    22.46.16-Security Lavatories and Sinks (282)
    22.46.39-Security Faucets, Supplies, and Trim (1027)
    22.47.00-Drinking Fountains and Water Coolers (45)
    22.47.13-Drinking Fountains (45)
    22.50.00-Pool and Fountain Plumbing Systems (400)
    22.51.00-Swimming Pool Plumbing Systems (400)
    22.51.19-Swimming Pool Water Treatment Equipment (27)
    22.52.00-Fountain Plumbing Systems (45)
    22.52.19-Fountain Water Treatment Equipment (27)
    22.66.53-Laboratory Chemical-waste and Vent Piping (56)
    22.67.19-Processed Water Equipment for Laboratory and Healthcare Facilities (27)

23.00.00-Heating, Ventilating, and Air-Conditioning (HVAC)

    23.05.23-General-duty Valves for HVAC Piping (540)
    23.09.13.33-Control Valves (127)
    23.23.13-Refrigerant Piping Valves (540)
    23.25.00-HVAC Water Treatment (27)
    23.25.13-Water Treatment for Closed-loop Hydronic Systems (27)
    23.25.16-Water Treatment for Open Hydronic Systems (27)
    23.25.19-Water Treatment for Steam System Feedwater (27)
    23.25.23-Water Treatment for Humidification Steam System Feedwater (27)
    23.33.00-Air Duct Accessories (45)
    23.33.13-Dampers (184)
    23.33.13.16-Fire Dampers (78)
    23.33.33-Duct-mounting Access Doors (45)
    23.34.00-HVAC Fans (38)
    23.34.13-Axial HVAC Fans (18)
    23.34.16-Centrifugal HVAC Fans (30)
    23.34.23-HVAC Power Ventilators (3)
    23.34.33-Air Curtains (2)
    23.36.00-Air Terminal Units (48)
    23.36.13-Constant-Air-Volume Units (1)
    23.36.16-Variable-Air-Volume Units (25)
    23.37.00-Air Outlets and Inlets (123)
    23.37.13-Diffusers, Registers, and Grilles (93)
    23.37.23-HVAC Gravity Ventilators (4)
    23.37.23.13-HVAC Gravity Dome Ventilators (4)
    23.37.23.16-HVAC Gravity Louvered-penthouse Ventilators (4)
    23.37.23.19-HVAC Gravity Upblast Ventilators (4)
    23.50.00-Central Heating Equipment (266)
    23.52.00-Heating Boilers (9)
    23.52.16-Condensing Boilers (10)
    23.52.16.13-Stainless-steel Condensing Boilers (10)
    23.52.16.16-Aluminum Condensing Boilers (10)
    23.52.23-Cast-iron Boilers (9)
    23.52.33.13-Finned Water-tube Boilers (3)
    23.53.13-Boiler Feedwater Pumps (364)
    23.54.00-Furnaces (1)
    23.55.33-Fuel-fired Unit Heaters (52)
    23.55.33.13-Oil-fired Unit Heaters (52)
    23.55.33.16-Gas-fired Unit Heaters (52)
    23.56.13-Heating Solar Collectors (2)
    23.57.00-Heat Exchangers for HVAC (10)
    23.63.00-Refrigerant Condensers (6)
    23.64.00-Packaged Water Chillers (22)
    23.64.26-Rotary-screw Water Chillers (3)
    23.65.00-Cooling Towers (2)
    23.70.00-Central HVAC Equipment (169)
    23.74.00-Packaged Outdoor HVAC Equipment (169)
    23.80.00-Decentralized HVAC Equipment (169)
    23.81.16-Room Air-Conditioners (1)
    23.81.26-Split-system Air-Conditioners (1)
    23.81.46-Water-source Unitary Heat Pumps (16)
    23.82.19-Fan Coil Units (62)
    23.82.29-Radiators (2)
    23.82.33-Convectors (2)
    23.82.39-Unit Heaters (52)
    23.84.00-Humidity Control Equipment (28)
    23.84.13-Humidifiers (28)

25.00.00-Integrated Automation

    25.05.28.36-Cable Trays for Integrated Automation (71)
    25.10.00-Integrated Automation Network Equipment (75)
    25.35.19-Integrated Automation Control Valves (127)

26.00.00-Electrical

    26.05.13-Medium-voltage Cables (1)
    26.05.19-Low-voltage Electrical Power Conductors and Cables (1)
    26.05.33-Raceway and Boxes for Electrical Systems (109)
    26.05.36-Cable Trays for Electrical Systems (71)
    26.09.13-Electrical Power Monitoring and Control (9)
    26.09.23-Lighting Control Devices (77)
    26.12.00-Medium-voltage Transformers (9)
    26.13.00-Medium-voltage Switchgear (2)
    26.18.00-Medium-voltage Circuit Protection Devices (1)
    26.22.00-Low-voltage Transformers (9)
    26.23.00-Low-voltage Switchgear (2)
    26.27.00-Low-voltage Distribution Equipment (17)
    26.28.00-Low-voltage Circuit Protective Devices (1)
    26.31.00-Photovoltaic Collectors (2)
    26.32.13-Engine Generators (9)
    26.33.33-Static Power Converters (5)
    26.50.00-Lighting (3201)
    26.51.00-Interior Lighting (3201)
    26.51.13-Interior Lighting Fixtures, Lamps, and Ballasts (3201)
    26.52.00-Emergency Lighting (63)
    26.55.00-Special Purpose Lighting (5)
    26.56.13-Lighting Poles and Standards (1)

27.00.00-Communications

    27.05.28.36-Cable Trays for Communications Systems (71)
    27.05.46-Utility Poles for Communications Systems (2)
    27.20.00-Data Communications (75)
    27.21.00-Data Communications Network Equipment (75)
    27.22.00-Data Communications Hardware (2)
    27.24.00-Data Communications Peripheral Data Equipment (2)
    27.32.00-Voice Communications Telephone Sets, Facsimiles and Modems (1)
    27.40.00-Audio-video Communications (108)
    27.41.00-Audio-video Systems (108)

28.00.00-Electronic Safety and Security

    28.05.13-Conductors and Cables for Electronic Safety and Security (1)
    28.05.13.13-Cctv Communications Conductors and Cables (1)
    28.05.13.16-Access Control Communications Conductors and Cables (1)
    28.05.13.19-Intrusion Detection Communications Conductors and Cables (1)
    28.05.13.23-Fire Alarm Communications Conductors and Cables (1)
    28.05.28.36-Cable Trays for Electronic Safety and Security (71)
    28.13.53-Security Access Detection (38)
    28.23.00-Video Surveillance (118)
    28.31.63.13-Fire Alarm Horns and Strobes (2)
    28.40.00-Electronic Monitoring and Control (9)

31.00.00-Earthwork

    31.62.00-Driven Piles (2)
    31.62.13-Concrete Piles (2)
    31.62.13.13-Cast- In-place Concrete Piles (2)
    31.62.13.16-Concrete Displacement Piles (2)
    31.62.13.19-Precast Concrete Piles (2)
    31.62.13.23-Prestressed Concrete Piles (2)
    31.62.13.26-Pressure-injected Footings (2)
    31.62.16-Steel Piles (2)
    31.62.16.13-Sheet Steel Piles (2)
    31.62.16.16-Steel H Piles (2)
    31.62.16.19-Unfilled Tubular Steel Piles (2)
    31.62.19-Timber Piles (2)
    31.62.23-Composite Piles (2)
    31.62.23.13-Concrete-filled Steel Piles (2)
    31.62.23.16-Wood and Cast-in-place Concrete Piles (2)

32.00.00-Exterior Improvements

    32.16.00-Curbs and Gutters (1)
    32.16.13-Concrete Curbs and Gutters (1)
    32.16.19-Asphalt Curbs (1)
    32.16.40-Stone Curbs (1)
    32.16.40.13-Manufactured Stone Curbs (1)
    32.18.00-Athletic and Recreational Surfacing (4)
    32.18.13-Synthetic Grass Surfacing (4)
    32.18.23-Athletic Surfacing (4)
    32.18.23.13-Baseball Field Surfacing (4)
    32.18.23.16-Natural Baseball Field Surfacing (4)
    32.18.23.19-Synthetic Baseball Field Surfacing (4)
    32.18.23.23-Field Sport Surfacing (4)
    32.18.23.26-Natural Field Sport Surfacing (4)
    32.18.23.29-Synthetic Field Sport Surfacing (4)
    32.18.23.33-Running Track Surfacing (4)
    32.18.23.36-Natural Running Track Surfacing (4)
    32.18.23.39-Synthetic Running Track Surfacing (4)
    32.18.23.43-Recreational Court Surfacing (4)
    32.18.23.53-Tennis Court Surfacing (4)
    32.18.23.56-Natural Tennis Court Surfacing (4)
    32.18.23.59-Synthetic Tennis Court Surfacing (4)
    32.31.00-Fences and Gates (5)
    32.31.23-Plastic Fences and Gates (5)
    32.31.26-Wire Fences and Gates (5)
    32.31.29-Wood Fences and Gates (5)
    32.35.00-Screening Devices (31)
    32.35.13-Screens and Louvers (28)
    32.35.16-Sound Barriers (3)
    32.93.00-Plants (101)
    32.93.23-Plants and Bulbs (26)
    32.93.33-Shrubs (13)
    32.94.00-Planting Accessories (18)
    32.94.33-Planters (1)

33.00.00-Utilities

    33.12.16-Water Utility Distribution Valves (540)
    33.12.19-Water Utility Distribution Fire Hydrants (1)
    33.16.00-Water Utility Storage Tanks (6)
    33.16.13-Aboveground Water Utility Storage Tanks (6)
    33.16.13.13-Steel Aboveground Water Utility Storage Tanks (6)
    33.16.13.16-Prestressed Concrete Aboveground Water Utility Storage Tanks (6)
    33.16.16-Underground Water Utility Storage Tanks (6)
    33.16.19-Elevated Water Utility Storage Tanks (6)
    33.39.13-Sanitary Utility Sewerage Manholes, Frames, and Covers (3)
    33.40.00-Storm Drainage Utilities (3)
    33.44.00-Storm Utility Water Drains (3)
    33.46.00-Subdrainage (4)
    33.49.00-Storm Drainage Structures (3)
    33.49.13-Storm Drainage Manholes, Frames, and Covers (3)
    33.51.00-Natural-gas Distribution (59)
    33.52.00-Liquid Fuel Distribution (59)
    33.52.13-Fuel-oil Distribution (59)
    33.52.16-Gasoline Distribution (59)
    33.52.19-Diesel Fuel Distribution (59)
    33.52.43-Aviation Fuel Distribution (59)
    33.71.73.33-Electric Meters (2)
    33.72.33.33-Raceway and Boxes for Utility Substations (109)
    33.72.33.36-Cable Trays for Utility Substations (71)
    33.73.00-Utility Transformers (9)

34.00.00-Transportation

    34.13.00-Funiculars (3)
    34.21.19-Traction Power Switchgear (2)
    34.23.23-Overhead Traction Power Cables (1)
    34.52.16.13-Vehicle Ticket Vending Machines (2)
    34.54.16.13-Passenger Ticket Vending Machines (2)
    34.71.13-Vehicle Barriers (9)
    34.71.13.19-Vehicle Traffic Barriers (9)
    34.75.13.13-Active Vehicle Barriers (9)
    34.80.00-Bridges (50)

35.00.00-Waterway and Marine Construction

    35.20.19.13-Hydraulic Butterfly Valves (1)
    35.20.19.23-Hydraulic Regulating Valves (4)

40.00.00-Process Integration

    40.05.13.13-Steel Process Piping (59)
    40.05.13.16-Lined Or Internally-Coated Steel Process Piping (59)
    40.05.13.19-Stainless-steel Process Piping (59)
    40.05.13.23-Aluminum Alloys Process Piping (59)
    40.05.13.33-Brass, Bronze, Copper, and Copper Alloys Process Piping (59)
    40.05.13.43-Nickel and Nickel Alloys Process Piping (59)
    40.05.13.53-Ductile, Malleable, and Cast Iron Alloys Process Piping (59)
    40.05.13.63-Titanium and Titanium Alloys Process Piping (59)
    40.05.13.73-Plastic Process Piping (59)
    40.05.13.76-Fiberglass-reinforced Plastic and Resins Process Piping (59)
    40.05.13.93-Other Metals Process Piping (59)
    40.05.23.13-Carbon Steel Process Valves (540)
    40.05.23.16-Low and Intermediate Alloy Steel Process Valves (540)
    40.05.23.19-Stainless-steel Process Valves (540)
    40.05.23.33-Brass and Iron Process Valves (540)
    40.05.23.43-Nickel and Nickel Alloys Steel Process Valves (540)
    40.05.23.73-Plastic and Plastic Lined Process Valves (540)
    40.05.23.93-Other Metals Process Valves (540)
    40.33.00-Bulk Materials Valves (540)
    40.33.19-Butterfly Bulk Materials Valves (1)
    40.91.00-Primary Process Measurement Devices (20)
    40.92.13-Primary Control Valves (127)
    40.92.13.13-Electrically-operated Primary Control Valves (127)
    40.92.13.29-Specialty Primary Control Valves (127)

41.00.00-Material Processing and Handling Equipment

    41.12.00-Bulk Material Conveying Equipment (4)
    41.12.13-Bulk Material Conveyors (4)
    41.21.00-Conveyors (4)
    41.21.23-Piece Material Conveyors (4)
    41.22.13-Cranes (1)
    41.22.13.29-Specialty Cranes (1)
    41.36.29-Manufacturing Measurement and Testing Equipment (20)

42.00.00-Process Heating, Cooling, and Drying Equipment

    42.10.00-Process Heating Equipment (60)
    42.13.00-Industrial Heat Exchangers and Recuperators (10)
    42.14.00-Industrial Furnaces (1)
    42.21.00-Process Cooling Towers (2)
    42.21.13-Open-Circuit Process Cooling Towers (2)
    42.21.16-Closed-Circuit Process Cooling Towers (2)

43.00.00-Process Gas and Liquid Handling, Purification, and Storage Equipment

    43.11.13-Gas Handling Fans (38)
    43.11.13.13-Axial Gas Handling Fans (18)
    43.11.13.16-Centrifugal Gas Handling Fans (30)
    43.21.00-Liquid Pumps (364)
    43.22.43-Liquid Filters (14)
    43.31.00-Gas and Liquid Purification Filtration Equipment (14)
    43.31.13-Gas and Liquid Purification Filters (14)
    43.40.00-Gas and Liquid Storage (7)
    43.41.00-Gas and Liquid Storage Equipment (7)

44.00.00-Pollution Control Equipment

    44.11.16-Industrial Dust Collectors (1)
    44.40.00-Water Treatment Equipment (27)
    44.41.00-Packaged Water Treatment (27)
    44.42.00-General Water Treatment Equipment (27)
    44.43.13-Water Filters (14)
    44.46.13-Sludge Conveyors (4)

Thứ Bảy, 14 tháng 6, 2014

Chất lượng môi trường sống trong căn hộ


Indoor Environmental Quality (IEQ)

"Chất lượng môi trường sống trong căn hộ" (IEQ) bao gồm các điều kiện bên trong một tòa nhà, không khí sạch, chiếu sáng, điều hòa, lao động và thành quả của người dân. tiêu chí cho IEQ bao gồm những điều bảo vệ sức khỏe con người, cải thiện chất lượng cuộc sống, làm giảm căng thẳng và tổn thương v.v. Chất lượng môi trường tốt hơn sẽ nâng cao đời sống của người ở trong công trình, tăng giá trị bán căn hộ, và làm giảm trách nhiệm pháp lý cho việc xây dựng của chủ đầu tư. Các chi phí cho môi giới thương mại và sự thâu tóm tài chính của các nhóm lợi ích vượt qúa các chi phí của một quỹ đầu tư xây dựng và vận hành, không cải thiện được sức khỏe của nhân dân và ảnh hưởng năng suất lao động, về lâu dài là mỗi nguy hại. IEQ đưa ra mục tiêu tập trung vào việc cải thiện sự trong sạch của môi trường sống, nhằm thoải mái cho người dân ở trong căn hộ và giảm thiểu nguy cơ của vấn đề sức khỏe do công trình gây ra cho họ.
Để làm cho những căn hộ của người dân cảm thấy sống trong đó là tốt, dự án phải cân bằng các lựa chọn tiêu chí an toàn và hiệu quả, có ý nghĩa với những nhu cầu của người dân ở trong căn hộ, nhằm thúc đẩy phúc lợi. Lý tưởng nhất là lựa chọn các giải pháp tiết kiệm năng lượng, nước và nhiên liệu, vật liệu.

Nguồn phổ biến của sự gây ô nhiễm không khí trong nhà?

Người hút thuốc lá trong toà nhà hoặc gần cửa ra vào
Vật liệu xây dựng như sơn, phủ, chất kết dính, chất bịt kín và đồ nội thất có thể phát ra các hợp chất hữu cơ dễ bay hơi, có thể gây ra vấn đề sức khỏe
Quá trình đốt trong thiết bị HVAC, lò sưởi và bếp lò, và xe tại nhà để xe hoặc gần lối vào
Nấm mốc gây ra bởi độ ẩm trong vật liệu xây dựng
Chất tẩy rửa
Khí thải từ dưới bốc lên
Chất gây ô nhiễm từ phòng thí nghiệm, bệnh viện và nhà máy
Các chất ô nhiễm bám vào đế giày
Khí thở hô hấp, làm ô nhiễm như tăng carbon dioxide và vi khuẩn
Cách tốt nhất để ngăn chặn các chất ô nhiễm trong nhà là loại bỏ hoặc kiểm soát chúng từ các nguồn gốc.

Những hiệu quả cải thiện người sử dụng tiện nghi và kiểm soát?

Sử dụng ánh sáng tự nhiên.
Lắp cửa sổ cửa đi bền tốt.
Cung cấp điều khiển gió tự nhiên và kiểm soát nhiệt độ.
Điều khiển và kiểm soát ánh sáng.
Cung cấp đồ nội thất phù hợp.
Thiết kế trang âm phù hợp.
Theo USGBC và HRBGA - HSB