Thứ Năm, 18 tháng 9, 2014

revit.ini (graphic change)

[Graphics]
InvertBackground=0
Antialiasing=0
AntialiasingOptions=1
SemiTransparent=1
TempDimTextBackground=1
TempDimFontSizeInPoints=12
UseGraphicsHardware=0
OptimizedViewNavigation=1
HiddenSlabEdge=None
ThinLinesEnabled=0
UseGraphicsHardware=1

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Đọc giả dùng mã html để tùy chỉnh kiểu chữ bình luận của quý vị như: <b> <i> and <ul>