Chủ Nhật, 19 tháng 10, 2014

Kiểm tra và xác nhận tập tin rvt để "xuất xưởng"

Danh mục kiểm tra:

- Kiểm tra tên tập tin theo tiêu chuẩn?
- Kiểm tra tất cả các thành viên làm việc trong nhóm đã hoàn thành “Save to Central” và "relinquishing all editing"?
- Xem xét và xử lý hết toàn bộ "warning messages" mà chúng có thể gây ra rủi ro?
- Kiểm tra toàn bộ các "families" đã được đặt tên theo tiêu chuẩn không?
- Kiểm tra các "Annotation Styles" và quy ước đặt tên chúng đã theo tiêu chuẩn không?
- Kiểm tra tất cả các "content elements" đã được đặt đúng theo quy ước sắp xếp Workset theo tiêu chuẩn không?
- Kiểm tra mô hình xem chúng được lắp ráp chính xác chưa?
- Kiểm tra cách thức và quy ước nếu tài liệu nếu làm theo Phasing / Design Options theo tiêu chuẩn không?
- Cập nhật thông tin của "revision" khớp ở "trang bìa tài liệu" "danh mục, mục lục bản vẽ" hoặc các phẩn trình bầy liên quan?
- Cập nhật "Project Information"?

***
muốn BỈM thì phải dùng người,
lộ trình sách vở đến đời nào xong?!SHEET NUMBER (AIA & USN)

SHEET TYPE DESIGNATORS

G    General    Sheet list, symbols, code summary, etc.
H    Hazardous Materials    Abatement, handling, etc.
V    Survey / Mapping
B    Geotechnical   
C    Civil   
L    Landscape   
S    Structural   
A    Architectural   
I    Interiors   
Q    Equipment   
F    Fire Protection   
P    Plumbing   
D    Process   
M    Mechanical   
E    Electrical   
W    Distributed Energy   
T    Telecommunications   
R    Resource    Existing conditions / buildings
X    Other Disciplines   
Z    Contractor / Shop Drawings   
O    Operations

Sheet Types & Sequence Numbers

001 General (symbols legend, notes, etc.)
101 Plans (horizontal views)
201 Elevations (vertical views)
301 Sections (sectional views, wall sections)
401 Large-Scale Views (plans, elevations, stair sections, or sections that are not details)
501 Details
601 Schedules and Diagrams
701 User Defined (for types that do not fall in other categories, including typical detail sheets)
801 User Defined (for types that do not fall in other categories)
901 3D Representations (isometrics, perspectives, photographs)

Example Sheet Numbers

AD107 - Architectural Demolition Floor Plan, seventh sheet
A-204 - Architectural Elevations, fourth sheet
I-316 - Interior Section, sixteenth sheet
QH601 - Hospital Equipment Schedule, first sheet
FA601 - Fire Alarm Diagrams, third sheet
P-102 - Plumbing Floor Plan, second sheet
MH402 - Large Scale HVAC Drawings, second sheet
MP501 - HVAC Piping Details, first sheet
EP110 - Electrical Power Plan, tenth sheet
EL103 - Electrical Lighting Plan, third sheet
T-505 - Telecommunications Details, fifth sheet
RA102 - Architectural Existing Building Plan, second sheet

Thứ Năm, 9 tháng 10, 2014

XÌ CHÉTRất cảm ơn và xin lỗi tác giả hình ảnh vì lấy ảnh của ngài mà quên mất nguồn :(
Khi nào ngài có ghé thăm xin để lại comment để tôi đa tạ.

ADD-IN TOT