Thứ Tư, 18 tháng 3, 2015

Revit 2015 - Central files UNC path not required

I often instruction my colleagues that must comply with the UNC path. However, what happens in revit 2015, to make the central files in map network drive still works as UNC path. :(, :)

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Đọc giả dùng mã html để tùy chỉnh kiểu chữ bình luận của quý vị như: <b> <i> and <ul>