Thứ Hai, 30 tháng 3, 2015

Revit History

1997 Charles river software was founded
2000 Revit architecture was first released
2002 Autodesk purchased the Massachusetts-based Revit technology corporation for $133 million USD
2005 Revit structure was first released
2006 Revit mep was first released
2008 Api addons became accessible in Revit
2010 Revit mass & Interface (Revit new platform)
2012 Revit on the cloud & Addin App
2013 Multidisciplinary function on Revit (All Discipline)
2015 Revit online remote

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Đọc giả dùng mã html để tùy chỉnh kiểu chữ bình luận của quý vị như: <b> <i> and <ul>