Thứ Ba, 3 tháng 3, 2015

Revit Model Check

Check Results:

Check Category Status
Family Content Size Content Standards Skipped
Find Imported .dwg files Content Standards Passed
Manufacturer Data Content Standards Skipped
Meets Seek Model Naming Convention Content Standards Skipped
Model File Size Standards ReportOnly
Model Name Content Standards ReportOnly
Model Type Content Standards ReportOnly
Solids Not Shown in Plan/RCP Content Standards Skipped

This check was Skipped because it only runs on file type: Family (.RFA).


Find Imported .dwg files: Passed

There were no imported .dwg's found (out of 6177 checked).


This check was Skipped because it only runs on file type: Family (.RFA).


This check was Skipped because Conditions do not meet!


Model File Size: Report Only

File Size: 115.4 MB

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Đọc giả dùng mã html để tùy chỉnh kiểu chữ bình luận của quý vị như: <b> <i> and <ul>