Thứ Tư, 2 tháng 12, 2015

BIM 360 DOC

"Unlimited users, unlimited documents. Free.
Keep your project team on the latest documents, plans and models with BIM 360 Docs"

http://bim360.com/docs/?hsCtaTracking=19d9e647-a9c3-4b16-bab4-4a4941ff195c|162123d5-aa96-4e94-b892-3fbc79738255&utm_campaign=BIM+360+Docs+Preview&utm_medium=email&_hsenc=p2ANqtz-9rK9xv_l5Se5LSRmcd-vkyce3EhQHy2qx3CugxR-5ddf7gVfaiP2GpK7GtEoixW9mbDAluq6Wq2g307LOPclwaFKpRrg&_hsmi=24172575&utm_source=hs_email&utm_content=24172575

http://eraofconnection.com/

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Đọc giả dùng mã html để tùy chỉnh kiểu chữ bình luận của quý vị như: <b> <i> and <ul>