Thứ Tư, 18 tháng 5, 2016

balance performance indicators

For the building envelope and energy efficiency must be balanced with thermal comfort, visual comfort, daylight penetration, and view.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Đọc giả dùng mã html để tùy chỉnh kiểu chữ bình luận của quý vị như: <b> <i> and <ul>