Thứ Sáu, 16 tháng 9, 2016

bim for enterprise


  1. Foundations (phải có nền tảng, đạo đức, chuyên môn, và kỹ năng)
  2. Strategy (phải hiểu đời, hiểu việc, cắt nghĩa, có định hướng, tầm nhìn)
  3. People (phải có người làm được việc)
  4. Collaboration (phải đi hợp tác mà làm)
  5. Technology (phải chạy theo công nghệ mà dùng tầm nhìn mà nhìn)
  6. Process (phải tìm cách làm rồi chọn cách làm hoặc tự viết ra cách làm)
  7. Standards (phải tìm tiêu chuẩn hoặc tự viết ra tiêu chuẩn)
  8. Resources (phải có chút kinh tế và phải có nhân lực đồng thuận)
  9. Enabling Tools (phải tìm cách tự động hóa sản xuất đại chà)

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Đọc giả dùng mã html để tùy chỉnh kiểu chữ bình luận của quý vị như: <b> <i> and <ul>