Thứ Tư, 16 tháng 11, 2016

Scope BOX + Selection BOX = Section BOX

Chuối nhỉ: Scope BOX + Selection BOX = Section BOX
Cách làm dư vầy lè:
1. Khoanh Scope BOX vào chi tiết cần trình bầy cho Large Scale View (vd như Lõi thang máy hoặc Cụm thang bộ, hay thậm chí chi tiết bể bơi v.v)
Naming cẩn thận cho Scope BOX đó, VD như EV-01, ST-02, Pool-03, Void-04 v.v
2. Áp dụng triệt để các Plan / Section view cho chính Scope BOX đó
3. New 3D View > chọn Scope BOX cho việc muốn trình bầy cấu tạo 3D cụm đó rồi Seclection BOX (BX)
4. Dàn trang và tận hưởng sự thú vị.
* Chú ý: Không nên thực hiện Assembly cho việc này giống như thực hiện Precast ở Revit 2018.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Đọc giả dùng mã html để tùy chỉnh kiểu chữ bình luận của quý vị như: <b> <i> and <ul>