Thứ Hai, 12 tháng 12, 2016

BD meaning BEP Deployment

BD = BEP* Deployment
BEP = BIM* Execution Plan
BIM = British* Institute of Management
British = Brexit

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Đọc giả dùng mã html để tùy chỉnh kiểu chữ bình luận của quý vị như: <b> <i> and <ul>