Thứ Hai, 5 tháng 12, 2016

CDE - CLMV - CLV

1 Xưởng sản xuất (WIP)

2 Nếm thử (Shared to Client)

3 Lên kệ để bán hàng (Published)

4 Tồn kho, Lưu kho (Archived)

Cần một cách để "Liên kết nội dung của thông tin giữa 1, 2, 3 và 4", nó là một phần mềm ứng dụng tiện ích hay là cái gì? nó có thể xem được các mối liên kết của các "tập tin gốc nhằm mục đích để sản xuất hay không" và "nó có thể truy cập được tốt không" vd như ứng dụng Autodesk C4R

http://www.theb1m.com/video/what-is-a-common-data-environment

CLMV - CLV - CCCC - CLGT

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Đọc giả dùng mã html để tùy chỉnh kiểu chữ bình luận của quý vị như: <b> <i> and <ul>