Thứ Tư, 11 tháng 1, 2017

Social BIM ... a stupid concept.

1. Everyone can see in BIM?
2. Everyone understands in BIM?
3. So, Who public BIM?
4. What is public of BIM?
5. Everyone interested in BIM?
6. Show me?

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Đọc giả dùng mã html để tùy chỉnh kiểu chữ bình luận của quý vị như: <b> <i> and <ul>