Thứ Tư, 24 tháng 5, 2017

thiền cái xác

một người ngồi thiền xác
hết gần nửa ngày trời
thiền xong ăn thịt độc
chữa bệnh chục năm trời
một bản nhạc lãng xẹt
phát một ngày mấy lần
những vấn đề lãng xẹt
trên báo đài - lầm rầm

những gì đang thuyết giáo
không dành cho nhân văn