training

RAO DẠY
mạt đời "revit bán hàng rong"
đêm khuya thanh vắng rao não lòng
kẻ làm dự án thức khua gớm
làm miếng bánh khúc đặng ấm lòng!?"