teaThái Nguyên đồi chè xanh ngát xanh
Phong cảnh trung du rất yên lành
Quê hương đượm tình tách trà nóng
Thanh tịnh pha trà nước trong xanh
Huơng thơm thoáng nhẹ trên đỉnh tóc
Tiêu dao ngọt giọng khúc chân thành
Minh mẫn sáng tạo trong thiết kế
Tốt đời đẹp đạo giữ đời thanh